Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w POKL

Równość szans kobiet i mężczyzn to:

 

 • stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki
 • równy dostęp do zasobów (środków finansowych, szans rozwoju), z których mogliby korzystać.
 • Jest to możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń stereotypów płci.


Równość szans kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Wspólnoty Europejskiej.
Regulacje prawne dotyczące zasady równości znajdują się m.in. w Traktacie Amsterdamskim i Rozporządzeniach Rady Europejskiej

 

Traktat amsterdamski z 2 października 1997 roku w sprawie prowadzenia polityki zewnętrznej. Po zakończeniu trwającej ponad półtora roku procedury ratyfikacyjnej traktat amsterdamski wszedł ostatecznie w życie w dniu 1 maja 1999 roku. Podstawowym założeniem traktatu było dostosowanie prawa unijnego do rozszerzenia Wspólnoty oraz zbliżenie Unii do obywateli.

 

W pierwszych artykułach Traktatu stwierdza się, że wszystkie działania Wspólnoty powinny być ukierunkowane na zniesienie nierówności związanych z płcią oraz szerokie promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn. W Artykułach 137 i 141 szczególną uwagę przywiązano do kwestii równości płci w relacjach zachodzących na rynku pracy. Oprócz tego dokumentu, UE opracowała szereg inicjatyw legislacyjnych, które mają prowadzić do równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, a także prywatnym.

W 2006 r. Komisja Europejska wydała dokument DG EMPL A1 D/(2006) „EFS (2007-2013) wspieranie równości płci” w myśl, którego państwa członkowskie mają obowiązek włączyć do swoich programów operacyjnych opisy sposobów realizowania zasady równości płci i szans. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wyznaczył na lata 2007-2013 następujące cele:

 • zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet, jako grupy, która jest w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w II kwartale 2009 r. w Polsce zatrudnionych było 43,1 % kobiet i 58,4 % mężczyzn, czyli różnica wynosi 15,3 pkt. proc. na niekorzyść kobiet),
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskiej i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, np. kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
 • rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, pobudzanie postaw przedsiębiorczych,
 • godzenie życia zawodowego i prywatnego przez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi i osobami zależnymi, co pozwoli na pełne uczestnictwo w kształceniu i zaistnieniu na rynku pracy również poprzez opracowanie nowych form organizacji czasu pracy oraz przyczyni się do zwalczania stereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i społecznym.


W praktyce postrzeganie zasady równości szans i płci często ogranicza się do mylnego rozumowania, że wystarcza zapewnienie dostępu do projektu w wymiarze 50 % kobiet i 50 % mężczyzn, albo zamieszczenie „magicznej” deklaracji „pełnej dostępności dla wszystkich” czy też zapewnień o braku dyskryminacji. Nic bardziej mylnego. POKL musi uwzględniać potrzeby grup społecznych defaworyzowanych w różnych obszarach i poprzez realizację projektów zmieniać tę niekorzystną sytuację.

Ze względu na sposób podejścia autorów wniosków projektowych do zasady równości płci projekty możemy podzielić na takie, które realizują tę zasadę lub nie.

N

I

E

 • Projekty „ślepe” na perspektywę płci (w myśleniu projektowym nie ma „kobiet i mężczyzn” są „ludzie”, „osoby niepełnosprawne”,
 • Projekty „neutralne” deklarujące pełną dostępność i brak dyskryminacji (uczestnictwo mechanicznie traktowane 50/50),
 • Projekty „praktyczne” uwzględniają podział na kobiety i mężczyzn, ale nie znajduje ono odbicia w adekwatnym liczbowym udziale uczestniczek i w wyborze zróżnicowanych działań zgodnych z różnymi potrzebami obu tych grup.
T

A

K


 • Projekty „równościowe” porządkują dane z podziałem na płeć, analizują różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn, co pozwala ustalić skład liczbowy uczestników oraz działania zgodne z analizą i adekwatne do zdiagnozowanego problemu,
 • Projekty „gender mainstreaming”


Projektodawca, aby przygotować wniosek o dofinansowania zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn musi uwzględnić perspektywę płci na każdym etapie planowania projektu:

 • analizy problemu,
 • wyznaczania celów,
 • planowania działań, budżetu i rezultatów,
 • monitoringu i ewaluacji,
 • oraz w zarządzaniu projektem.


Na zlecenie MRR w 2007 r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji perspektywy równości płci. Wyniki tego badania pokazały niską świadomość i brak wiedzy na temat możliwości podejmowania konkretnych działań zarówno wśród pracowników instytucji zaangażowanych w realizację SPO RZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich) jak i projektodawców. Bezpośrednim efektem tych badań było opracowanie Agendy działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL 2007-2013, która weszła w życie 25 czerwca 2009 r. i stanowi syntetyczny dokument wyznaczający na najbliższe lata kierunki działań na rzecz wzmocnienia zarówno potencjału równościowego w instytucjach odpowiedzialnych za realizację Programu Kapitał Ludzki, jak również podniesienia świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn (dokument dostępny jest na stronie www.mrr.gov.pl).


 Opr. Anna Wisniewska

<<   Powrót do działu  - Przewodnik po funduszach


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009