Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim we wrześniu 2009 r.

Według stanu na 30 września 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 86 436 osób (w kraju 1 715,9 tys. osób).
We wrześniu 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,5% (w kraju 10,9%).
We wrześniu 2009 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 4 433 oferty pracy (w kraju 87,8 tys.). Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 40,2% ogółu zgłoszonych ofert pracy. Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 1 988, w tym 419 (21,1%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc. We wrześniu w porównaniu do sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zwiększyła się o 3 450 osób, tj. o 4,2%.
We wrześniu 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 2 powiatach województwa, w kwidzyńskim o 2,3% i bytowskim o 0,6%. W pozostałych powiatach wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, największy w powiecie puckim o 15,5% i w Sopocie o 12,6%.
We wrześniu 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim zwiększyła się o 0,4 pkt proc.,w kraju o 0,1 pkt proc.
Liczba zgłoszonych ofert pracy we wrześniu 2009 r. była wyższa o 221 ofert (o 5,2%) w stosunku do sierpnia 2009 r. Zwiększyła się liczba ofert pracy subsydiowanej oraz sezonowej, odpowiednio o 356 (25,0%) i o 45 (5,4%). Natomiast liczba zgłoszonych ofert pracy niesubsydiowanej zmniejszyła się o 135 (o 4,9%).

Osoby zarejestrowane według stanu na 30 września 2009 r.
Bezrobotne kobiety – 48 373 osoby, tj. 56,0% ogółu bezrobotnych; w stosunku do sierpnia 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 1 551 osób, tj. 3,3% (wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 1 899 osób, tj. o 5,3%).
Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 22 336 osób (25,8% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca spadek o 210 osób, tj. o 0,9%).
Bezrobotni cudzoziemcy - 66 osób (w sierpniu 2009 r. – 53 osoby).
Osoby poszukujące pracy – 2 125 osób, w tym 1 084 osoby niepełnosprawne niepozostające w zatrudnieniu (w sierpniu 2009 r. - odpowiednio 2 100 osób i 1 049 osób).
We wrześniu 2009 r. - 708 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego, z tego 707 w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, 1 osoba w wyniku skierowania przez PUP. Według stanu na koniec miesiąca uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego były 1 702 osoby (w końcu sierpnia 2009 r. – 1 684 osoby).
W porównaniu do sierpnia br., we wrześniu 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych wśród wszystkich kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Największy, prawie 10% wzrost dotyczył osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego według stanu na 30. IX. 2009 r.

      do 25 roku życia 21 015
      które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 026
      długotrwale bezrobotne 28 618
      kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 8 448
      powyżej 50 roku życia 17 551
      bez kwalifikacji zawodowych 24 238
      bez doświadczenia zawodowego 18 743
      bez wykształcenia średniego 51 075
      samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 8 101
      które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 
1 091
      niepełnosprawni 4 924


W porównaniu do sierpnia br., we wrześniu 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych wśród wszystkich kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Największy, prawie 10% wzrost dotyczył osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Podsumowanie

Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim we wrześniu 2009 r. miały wpływ m.in.
•    Większa liczba rejestracji (18,0 tys. osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych (14,5 tys. osób).
•    Większa niż w sierpniu 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 4,9 tys. osób, tj. o 37,0%), wynikająca ze wzrostu rejestrujących się po raz pierwszy (o 2,2 tys. osób, tj. o 73,3%), jak i kolejny (o 2,7 tys. osób, tj. o 26,4%).
•    Większa ni_ w poprzednim miesiącu liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 2,6 tys. osób, tj. o 21,8%), wynikająca przede wszystkim ze wzrostu wyłączeń z powodu: podjęcia pracy o 1,5 tys. osób, tj. o 34,7%, niepotwierdzenia gotowości do pracy o 0,5 tys. osób, tj. o 10,8% oraz rozpoczęcia stażu o 0,3 tys. osób, tj. o 54,0%.

Źródło: http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykul/2885.html

 

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy

 
wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009