Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie dolnośląskim we wrześniu 2009 r.

Na koniec września 2009 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim wynosiła 133981 osób. W porównaniu do sierpnia wzrosła o 2282 osoby, tj. o 1,7% (w poprzednim miesiącu zanotowano wzrost bezrobocia o 643 osoby, tj. o 0,5%). 
W kraju zanotowano wzrost bezrobocia o 26,9 tys. osób, tj. o 1,6%. 
   
We wrześniu bieżącego roku zanotowano na rynku pracy województwa dolnośląskiego następujące tendencje:

 • zwiększył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca napływ bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały we wrześniu bieżącego roku o 6237 bezrobotnych więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 5018 osób więcej niż w analogicznym okresie w 2008 roku. O 4735 osób zwiększył się w omawianym okresie sprawozdawczym napływ bezrobotnych poprzednio pracujących.                            
  We wrześniu bieżącego roku zanotowano wzrost o 1435 osób napływu na rynek pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  (osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki). Zwiększył się również o 314 osób napływ bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (w sierpniu zanotowano spadek napływu wspomnianej grupy bezrobotnych o 131 osób), Ponadto, zanotowano wzrost o 885 osób napływu bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy (w sierpniu wystąpił spadek o 1249 osób).
 • zanotowano w porównaniu do sierpnia wzrost odpływu bezrobotnych o 4598 osób, w tym o 2098 osób z powodu zwiększenia liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę niesubsydiowaną oraz o 1576 osób z powodu zwiększenia liczby bezrobotnych  objętych subsydiowanymi programami rynku pracy,
 • o 697 osób zwiększyła się w porównaniu do sierpnia liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, a o 142 osoby więcej dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego,
 • zwiększyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba zgłoszonych ofert zatrudnienia (o 760), tym nie mniej zanotowano wzrost wskaźnika liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszoną ofertę pracy z 2,8 w sierpniu do 3,4 we wrześniu.

We wrześniu bieżącego roku spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił w 6 powiatach (łącznie o 643 osoby), natomiast wzrost zanotowano w 23 powiatach  (łącznie o 2925 osób).

Największy spadek bezrobocia wystąpił w powiatach:

 • dzierżoniowskim – spadek o 249 osób  /spadek we wrześniu 2008 roku o 103 osoby/
 • ząbkowickim – spadek o 150 osób  /wzrost we wrześniu 2008 roku o 20 osób/

Największy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano w powiatach:

 • wrocławskim – grodzkim - o 670 osób  /spadek o 520 osób we wrześniu 2008 roku/ oraz
 • bolesławieckim – o 330 osób  /spadek o 70 osób we wrześniu 2008 roku/.


Śladowy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano jedynie w podregionie wałbrzyskim – o 23 osoby. W pozostałych podregionach zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych: w podregionie jeleniogórskim – o 1031 osób, podregionie m. Wrocław – o 670 osób, podregionie legnicko – głogowskim - o 408 osób oraz w podregionie wrocławskim - o 196 osób.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym nieznacznie większy wzrost liczby bezrobotnych zanotowano wśród kobiet. Populacja bezrobotnych mężczyzn wzrosła o 1112 osób, a liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 1170 osób.

    Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił  jedynie wśród osób z prawem do zasiłku (o 762 osoby), natomiast w pozostałych grupach bezrobotnych zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych. Największy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił wśród osób:

      bez prawa do zasiłku o 3044 osoby
      poprzednio pracujących o 1534
      bez wykształcenia średniego
o 1532
      do 25 roku życia o 1510
      zamieszkałych w mieście o 1416
      bez doświadczenia zawodowego o 1020


    Najmniejszy wzrost populacji zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił wśród osób: które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (wzrost o 62 osoby), zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (o 85 osób), które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia (o 122 osoby), długotrwale pozostających bez pracy (o 140 osób), niepełnosprawnych (o 142 osoby) oraz powyżej 50 roku życia (wzrost o 144 osoby).

      dotychczas nie pracujących o   748 osób
      zamieszkałych na wsi o   866
      zamieszkałych w mieście o 1416
      do 25 roku życia o 1510
      powyżej 50 roku życia o   144
      długotrwale pozostających bez pracy o   140
      niepełnosprawnych o   142
      oraz bez kwalifikacji zawodowych o   550


Stopa bezrobocia.

Według danych GUS stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła na koniec września 2009 roku 11,6 %, czyli wzrosła o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do skorygowanego przez GUS wskaźnika za poprzedni miesiąc. Stopa bezrobocia w kraju zwiększyła się w porównaniu do skorygowanego wskaźnika za miesiąc sierpień o 0,1 punktu procentowego.

 •  W porównaniu do skorygowanego wskaźnika bezrobocia za miesiąc grudzień 2008 roku zanotowano na Dolnym Śląsku wzrost stopy bezrobocia o 1,6 punktu procentowego, a przeciętny wskaźnik bezrobocia w kraju zwiększył się w takim samym okresie o 1,4 punktu.
 • W porównaniu do wskaźnika z września 2008 roku stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim zwiększyła się o 2,3 punktu procentowego /z 9,3 do 11,6%/. W kraju zanotowano wzrost z 8,9 do 10,9%,  tj. o 2,0 punkty procentowe.

Większy wskaźnik bezrobocia niż w woj. dolnośląskim występuje w województwach:

      warmińsko-mazurskim /18,4%/
      lubuskim /14,7%/
      kujawsko-pomorskim /14,5%/
      podkarpackim /14,5%/
      zachodniopomorskim /14,5%/
      świętokrzyskim /14,0%/

Taki sam wskaźnik bezrobocia jak w województwie dolnośląskim zanotowano w województwie lubelskim.

We wrześniu bieżącego roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku była o 0,7 punktu procentowego większa od stopy bezrobocia w kraju (w poprzednim miesiącu większa o 0,6 punktu, we wrześniu 2008 roku o 0,4 punktu, we wrześniu 2007 roku o 0,5 punktu, we wrześniu 2006 roku o 2,1 punktu procentowego).

Najwyższą stopę bezrobocia na koniec września 2009 roku, przekraczającą poziom 20% zanotowano w powiatach:

      złotoryjskim 24,4% /20,3% we wrześniu 2008 roku/
      lubańskim 23,1% /20,7% we wrześniu 2008 roku/
      dzierżoniowskim 22,8% /21,0% we wrześniu 2008 roku/
      lwóweckim 21,8% /17,9% we wrześniu 2008 roku/
      kłodzkim 21,1% /19,8 % we wrześniu 2008 roku/
      kamiennogórskim 20,8% /12,6% we wrześniu 2008 roku/
      górowskim 20,4% /17,3% we wrześniu 2008 roku/

Najniższy poziom stopy bezrobocia nie przekraczający 10% wystąpił w powiatach:

      wrocławskim-grodzkim 4,6% /3,4% we wrześniu 2008 roku/
      wrocławskim-ziemskim 4,9% /3,4% we wrześniu 2008 roku/
      lubińskim 7,2% /5,9% we wrześniu 2008 roku/
      polkowickim 8,1% /7,2 % we wrześniu 2008 roku/
      legnickim-grodzkim 8,1% /6,3% we wrześniu 2008 roku/
      jeleniogórskim-grodzkim 8,3% /5,6% we wrześniu 2008 roku/


   

<<   Powrót

<<   Powrót do działu - Rynek pracy

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009