Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w sierpniu 2009 r.

Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). W sierpniu 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,2% (w kraju 10,8%).

W sierpniu 2009 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 4 212 ofert pracy (w kraju 78,9 tys.).
Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 33,9% ogółu zgłoszonych ofert pracy. Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 2 313, w tym 585 (25,3%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc.
W porównaniu do lipca 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zwiększyła się o 1196 osób, tj. o 1,5%.

W sierpniu 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 4 powiatach województwa pomorskiego, największy w kwidzyńskim o 6,2% . Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 16 powiatach, największy w Gdańsku o 7,1% .
W sierpni u 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim zwiększyła się o 0,1 pkt proc. w kraju nie zmieniła się.
Liczba zgłoszonych ofert pracy w sierpniu 2009 r. była niższa o 370 ofert (o 8,1%) w stosunku do lipca 2009 r. Zmniejszyła się liczba ofert pracy subsydiowanej oraz sezonowej, odpowiednio o 448 (23,9%) i o 117 (12,3%). Nieznacznie wzrosła liczba zgłoszonych ofert pracy niesubsydiowanej o 78 (o 2,9%).

Osoby zarejestrowane według stanu na 31 sierpnia 2009 r.:
•    Bezrobotne kobiety – 46 822 osoby, tj. 56,4% ogółu bezrobotnych; w stosunku do lipca 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych kobiet 785 osób, tj. 1,7% (wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 411 osób, tj. o 1,1 %).
•    Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 22 546 osób (27,2% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca spadek o 442 osoby, tj. o 1,9%.
•    Bezrobotni cudzoziemcy - 53 osoby (w lipcu 2009 r. – 53 osoby).
•    Osoby poszukujące pracy – 2 100 osób, w tym 1 049 osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu (w lipcu 2009 r. -odpowiednio 2 145 osób i 1 068 osób).

W sierpniu 2009 r. - 586 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesiąca uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 1 684 osoby (w końcu lipca 2009 r. – 1 758 osób).

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego według stanu na 31 sierpnia 2009 r.

      Osoby do 25 roku życia 19 137 (23,1%)
      które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 991 (1,2%)
      długotrwale bezrobotne 28 311 (34,1%)
      kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 8 181 (9,9%)
      powyżej 50 roku życia 17 069 (20,6%)
      bez kwalifikacji zawodowych 23 268 (28,0%)
      bez doświadczenia zawodowego 17 593 (21,2%)
      bez wykształcenia średniego 48 771 (58,8%)
      samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 7 852 (9,5%)
      które po odbyciu kary pozbawienia wolności  nie podjęły zatrudnienia 1 048 (1,3%)
      niepełnosprawni 4 768 (5,7%)


Napływ, odpływ z bezrobocia
W sierpniu 2009 r. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 13 113 osób bezrobotnych, tj. o 2401 osób (o 15,5%) mniej niż miesiąc wcześniej. Na spadek liczby rejestrujących się bezrobotnych wpłynął zarówno spadek rejestrujących się po raz pierwszy o 565 osób (o 16,0%) jak i po raz kolejny o 1836 osób (o 15,3%).
Z ewidencji bezrobotnych w sierpniu 2009 r. wyłączono 11 917 osób, tj. o 3704 osoby (o 23,7%) mniej niż w miesiącu poprzednim.
Wyłączenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu:
- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 4268 osób (35,8% ogółu wyłączeń);
- podjęcia pracy - 4221 osób (35,4%);
- rozpoczęcia szkolenia – 1119 osób (9,4%);
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 671 osób (5,6%);
- rozpoczęcia stażu – 632 osób (5,3%).

Podsumowanie
Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w sierpniu 2009 r. miały wpływ m.in.
• Większa liczba rejestracji (13,1 tys. osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych (11,9 tys. osób).
• Mniejsza niż w lipcu 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 2,4 tys. osób, tj. o 15,5%), wynikająca przede wszystkim ze spadku rejestrujących się po raz kolejny (o 1,8 tys. osób, tj. o 15,3%).
• Mniejsza niż w poprzednim miesiącu liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 3,7 tys. osób, tj. o 23,7%), wynikająca przede wszystkim ze spadku wyłączeń z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy o 1,6 tys. osób, tj. o 27,2%. oraz spadku wyłączeń z powodu podjęcia pracy o 1,1 tys. osób, tj. o 20,5%.

W kraju, w sierpniu 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1 689,0 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 12,9 tys. osób, tj. o 0,8 %. Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich województwach, z wyjątkiem lubelskiego (spadek o 0,4 %). Stopa bezrobocia w kraju nie zmieniła się w sierpniu 2009 r. i wyniosła 10,8%, a w województwie pomorskim zwiększyła się o 0,1 pkt. proc. I wyniosła 10,2%. Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Sopocie 2,4%.


Źródło: http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy
wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009