Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w październiku 2009 r.

Na koniec października 2009 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim wynosiła 136428 osób. W porównaniu do września wzrosła o 2447 osób, tj. o 1,8% (w poprzednim miesiącu zanotowano wzrost bezrobocia o 2282 osoby, tj. o 1,7%).
W kraju zanotowano wzrost bezrobocia o 28,4 tys. osób, tj. o 1,7%. 

W październiku 2009 r. zanotowano na rynku pracy województwa dolnośląskiego następujące tendencje:

 • zwiększył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca napływ bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w październiku 25359 bezrobotnych, tj. o 491 osób więcej niż we wrześniu oraz o 5063 osoby więcej niż w analogicznym okresie w 2008 roku.
  W omawianym miesiącu sprawozdawczym zmniejszył się o 829 osób napływ na rynek pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki). Zmniejszył się również o 170 osób napływ bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (we wrześniu zarejestrowało się 697 osób ze zwolnień grupowych, w październiku 527), Ponadto, zwiększył się o 2164 osoby napływ bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy (we wrześniu zanotowano wzrost o 885 osób),
 • o 774 osoby zwiększył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca odpływ bezrobotnych z powodu objęcia subsydiowanymi programami rynku pracy, natomiast zanotowano spadek odpływu z powodu zmniejszenia liczby osób, które podjęły pracę niesubsydiowaną (spadek o 657 osób),
 • o 219 osób zwiększyła się w porównaniu do września liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, a o 180 osób zmalał odpływ z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego,
 • zanotowano śladowy spadek liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia, jednocześnie zwiększył się wskaźnik liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszoną ofertę pracy z 3,4 we wrześniu do 3,5 w październiku.

Z rejestru bezrobotnych wyłączono w październiku bieżącego roku 22912 osób, tj. o 326 osób więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 2167 osób więcej niż w październiku 2008 roku. Zanotowano spadek liczby wyłączeń z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy. W omawianym miesiącu sprawozdawczym pracodawcy zatrudnili 8666 bezrobotnych, tj. o 409 osób mniej niż we wrześniu, jest to jednocześnie o 970 osób więcej niż w październiku 2008 roku. Zanotowano natomiast wzrost odpływu z bezrobocia z powodu objęcia większej liczby bezrobotnych subsydiowanymi programami rynku pracy - o 526 osób więcej niż we wrześniu.  
W październiku bieżącego roku spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił w 7 powiatach (łącznie o 406 osób), natomiast wzrost zanotowano w 22 powiatach  (łącznie o 2853 osoby).

Największy spadek bezrobocia wystąpił w powiatach:

 • oławskim – spadek o 166 osób  /spadek w październiku 2008 roku o 36 osób/
 • strzelińskim – spadek o 71 osób  /spadek w październiku 2008 roku o 103 osoby/
 • dzierżoniowskim – spadek o 68 osób  /spadek w październiku 2008 roku o 164 osoby/.


Największy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano w powiatach:

 • wrocławskim – grodzkim - o 481 osób  /wzrost o 101 osób w październiku 2008 roku/, 
 • kłodzkim – 374 osoby  /spadek o 184 osoby w październiku 2008 roku/  oraz
 • jeleniogórskim – ziemskim o 343 osoby  /spadek o 55 osób w październiku 2008 roku/.


Prawie 45% ogólnego wzrostu bezrobocia w skali województwa zanotowano w podregionie jeleniogórskim (wzrost o 1092 osoby).

W październiku bieżącego roku zanotowano blisko 2-krotnie większy wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn od wzrostu liczby bezrobotnych kobiet. Populacja bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 1565 osób, a liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 882 osoby.

W omawianym okresie sprawozdawczym największy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił wśród osób:

      bez prawa do zasiłku o 2838 osób
      bez wykształcenia średniego o 1755
      zamieszkałych w mieście o 1732
      długotrwale pozostających bez pracy o   908
      bez kwalifikacji zawodowych o   786
      w wieku do 25 roku życia o   779 osób


Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano wśród osób:

      z prawem do zasiłku o 391 osób
      oraz zwolnionych z przyczyn zakładu pracy o   33 osoby


Stopa bezrobocia.
Według danych GUS stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła na koniec października 2009 roku 11,8 %, czyli wzrosła o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do wskaźnika za poprzedni miesiąc.

Stopa bezrobocia w kraju zwiększyła się w porównaniu do wskaźnika za miesiąc wrzesień również o 0,2 punktu procentowego (z 10,9 do 11,1%).

 •  W okresie 10 miesięcy 2009 roku zanotowano na Dolnym Śląsku wzrost stopy bezrobocia o 1,8 punktu procentowego, a przeciętny wskaźnik bezrobocia w kraju zwiększył się w takim samym okresie o 1,6 punktu.
 • W porównaniu do wskaźnika z miesiąca października 2008 roku stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim zwiększyła się o 2,6 punktu procentowego  /z 9,2 do 11,8%/.  W kraju zanotowano wzrost z 8,8 do 11,1 %,  tj. o 2,3 punktu procentowego.<<   Powrót

<<   Powrót do działu - Rynek pracy

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009