Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Projekt „Współpraca dla pracy” powstał z potrzeby integracji działań różnych grup i organizacji lokalnych na rzecz aktywizacji zawodowej. Jego pomysłodawcą i autorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych i parafii działających lub zainteresowanych działaniem w obszarze rynku pracy, zwłaszcza na rzecz:

• osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i korzystających z pomocy społecznej,
• osób pracujących chcących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe,
• młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy,
• rozwoju przedsiębiorczości.

Głównym zadaniem projektu jest stworzenie 8 lokalnych sieci partnerskich na terenie powiatów:brzeskiego, chrzanowskiego, gdańskiego ziemskiego, krakowskiego, lęborskiego, oleśnickiego, oświęcimskiego, wadowickiego, złożonych z miejscowej Rodziny Kolpinga oraz przynajmniej 3 zaproszonych przez nią do współpracy organizacji pozarządowych lub parafii.
W ramach każdej z sieci będzie współpracować aktywnie kilkanaście osób wytypowanych przez organizacje i parafie uczestniczące w projekcie spośród swoich członków czy pracowników/wolontariuszy, w sumie ok. 100 osób. Będą one uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach i konsultacjach.

Organizacje i parafie uczestniczące w projekcie zyskują:

• bezpłatne szkolenia dla swoich przedstawicieli udokumentowane certyfikatem: menadżera zarządzania projektami partnerskimi lub specjalisty z zakresu tworzenia projektów,
• doradztwo i konsultacje obejmujące zagadnienia przygotowania wspólnych projektów,
• pomoc przy tworzeniu i administrowaniu własną stroną internetową,
• promocję poprzez biuletyn, broszury, newslettery,
• źródło informacji w postaci portalu internetowego powstałego na potrzeby projektu i jego uczestników.

Efektem podjętej współpracy będzie przygotowanie przez każdą z sieci wspólnego projektu aplikującego o środki na działania na rzecz beneficjentów ostatecznych czyli osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem, młodzieży rozpoczynającej swoje życie zawodowe, niepełnosprawnych lub innych inicjatyw w obszarze rynku pracy. Realizacja tych projektów powinna poprawić sytuację na lokalnych rynkach pracy.

Projekt „Współpraca dla pracy” jest realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego”.
Projekt wypełnia cel szczegółowy 4 dla Priorytetu V POKL „Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej”, a także wpisuje się w „Plan działań dla Priorytetu V”, gdyż ma na celu konsolidację sektora NGO i wspieranie procesu integracji jego podmiotów poprzez porozumienia w zakresie rynku pracy.

 

<<   Powrót do działu  -  O projekcie


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009