Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Nowelizacja Zasad dokonywania wyboru projektów oraz Zasad finansowania

Nowe wersje Zasad dokonywania wyboru projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Zasad finansowania POKL zostały podpisane przez Jarosława Pawłowskiego
-Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Weszły one w życie 1 kwietnia 2009r.


Nowelizacja powyższych dokumentów została opracowana w oparciu o ustalenia Zespołu Proste Fundusze, rekomendacje z badań ewaluacyjnych w ramach POKL oraz doświadczenia Instytucji Zarządzającej POKL z dotychczasowej realizacji Programu. Dokumenty powyższe należało również dostosować do zmienionej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - więcej >>

 


Najważniejsze modyfikacje w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach
PO KL obejmują:


• Zmianę zasad oceny i wyboru do dofinansowania projektów systemowych Instytucji Pośredniczących PO KL, dotyczącej decentralizacji podejmowania decyzji
o dofinansowaniu projektu oraz wprowadzenia nowej podstawy prawnej wynikającej
ze znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

• Wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości zawieszenia konkursu otwartego;

• Zobowiązanie Instytucji Organizujących Konkurs (IOK) do umożliwiania wszystkim wnioskodawcom dokonywania uzupełniania lub poprawy pod względem formalnym złożonego wniosku w zakresie niezmieniającym sumy kontrolnej wniosku;

• Wprowadzenie wzoru harmonogramu przeprowadzania konkursu i zobowiązanie IOK do zamieszczania harmonogramu na stronie internetowej, tak aby potencjalni beneficjenci otrzymali przejrzystą informację o procedurze wyboru projektów do dofinansowania;

• Wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi ekspert zobowiązany jest do sporządzenia swej opinii na podstawie wzoru Karty oceny merytorycznej. Dodatkowo w przypadku nieuwzględnienia opinii eksperta członek KOP, który dokonał oceny danego wniosku jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska;

• Zmianę wzoru Karty oceny merytorycznej (m.in. poprzez modyfikację oświadczenia
o poufności i bezstronności, podpisywanego przez członków KOP - o braku związków z żadnym z projektodawców, których wnioski przeszły ocenę formalną);

• Wprowadzenie wagowego systemu oceny merytorycznej, polegającego na podziale ogólnej liczby punktów możliwych do przyznania w poszczególnych częściach Karty oceny merytorycznej wg wymienionych w Karcie kategorii oceny, który będzie jawny dla wnioskodawców i opisany w dokumentacji konkursowej, tak aby zachowana została zasada równości beneficjentów;

• Doprecyzowanie zasad powoływania i dokonywania oceny przez trzeciego oceniającego, który angażowany jest w przypadku wystąpienia znacznych różnic w ocenie przeprowadzonej przez dwóch oceniających;

• Wprowadzenie zapisów stanowiących, że – w przypadku negocjacji prowadzonych
w formie pisemnej – każda ze stron (IOK i wnioskodawca) będzie miała określony termin na odniesienie się do propozycji partnera negocjacyjnego - 5 dni roboczych od otrzymania pisma;

• Wprowadzenie obowiązku przekazywania wnioskodawcom wraz z informacją o wynikach oceny wniosku-treści Karty oceny merytorycznej;

• Wprowadzenie możliwości dokonywania oceny spełniania przez projekt kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu na etapie oceny merytorycznej;

• Wprowadzenie obowiązku zatwierdzania protokołu przez przewodniczącego KOP,
a nie przez organ zatwierdzający listę rankingową (zapewnienie rozdzielności tych dwóch funkcji);

• Zwiększenie kompetencji przewodniczącego KOP, który będzie rozstrzygał lub wskazywał sposób rozstrzygnięcia w  przypadku rozbieżności  w ocenie wniosku
np. proponowanej kwoty dofinansowania lub skierowania wniosku do negocjacji;

• Zwiększenie liczby punktów możliwych do przyznania za spełnianie kryteriów strategicznych z 20 do 40 (obowiązuje dla Planów działania na rok 2010
i następnych);

• Dostosowanie terminów oceny wniosków o dofinansowanie projektu do zaleceń DKF, zgodnie z którymi proces ten nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące; 

• Doprecyzowanie zapisu dotyczącego możliwości podjęcia decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania danemu wnioskodawcy przez organ lub osobę zatwierdzającą listę rankingową wniosków w przypadku zaistnienia nowych, nieznanych osobie oceniającej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie okoliczności, uzasadniających podjęcie takiej decyzji;

• Doprecyzowanie zapisu dotyczącego zakresu zmian w projekcie, które może rekomendować  osoba dokonująca oceny merytorycznej wniosku. Członek KOP może zaproponować zmniejszenie wartości projektu o maksymalnie 25 proc. w związku
ze zidentyfikowaniem wydatków niekwalifikowalnych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi);

• Dodanie rozdziału dotyczącego zasad wyboru projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej;

• Pozostałe zmiany w znowelizowanej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów
w ramach PO KL dotyczą przede wszystkim doprecyzowania zapisów dokumentu, celem uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w nowej wersji Zasad uwzględniono przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i zapisy Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. w zakresie procedury odwoławczej.

 


Najważniejsze modyfikacje w Zasadach finansowania PO KL dotyczą następujących obszarów:

• Zaciąganie zobowiązań. Wprowadzono zapisy dotyczące stosowania przez IP/IP2 (IW) algorytmu stanowiącego podstawę do określania limitu kontraktacji w ramach danego Działania/Priorytetu.

• Przekazywanie środków na dofinansowanie projektu. Określono, że odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dotacji rozwojowej stanowią jego dochód i nie są wykazywane we wniosku o płatność.

• Zabezpieczenie dotacji rozwojowej. Dostosowano zapisy do zmienionego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.

• Wkład własny. Doprecyzowano zapisy dotyczące środków, z jakich wkład własny może pochodzić oraz wskazano sposób postępowania w przypadku przekroczenia
15% poziomu wkładu własnego pochodzącego ze środków publicznych.

• Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Doprecyzowano zapisy przedmiotowego punktu określając sposób postępowania w związku ze zgłoszeniem wydatków do ujęcia w wykazie środków niewygasających oraz niewykorzystanych
do końca roku budżetowego. Ponadto uporządkowano zapisy chronologicznie.

• Projekty systemowe OPS i PCPR. Dodano zapisy dotyczące przekazywania kolejnych transz dotacji rozwojowej w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Działania 7.1.

• Koszty bezpośrednie. Wyodrębniono w ramach kosztów bezpośrednich zadanie „Zarządzanie projektem”, w ramach którego beneficjent powinien ująć wszystkie wydatki związane z obsługą projektu, rezygnując jednocześnie z dotychczasowego sposobu ujmowania kosztów personelu w ramach poszczególnych zadań merytorycznych.

• Koszty pośrednie. Doprecyzowano możliwość rozliczania kumulatywnego kosztów pośrednich ryczałem w ramach końcowego wniosku o płatność.
Zrezygnowano z konieczności przedstawienia we wniosku o dofinansowanie projektu metodologii dla kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Ponadto, wprowadzono możliwość zmiany rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem na koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
|
• Przychód projektu. Rozszerzono definicję przychodu, wskazując jako źródło przychodu także kary umowne oraz nałożono obowiązek zwrotu uzyskanego przychodu w całości lub proporcjonalnie do stopnia, w jakim realizacja projektu przyczyniła się do jego osiągnięcia.

• Zasada konkurencyjności. Wprowadzono do treści Zasad obowiązek stosowania zasady konkurencyjności, który do tej pory określony był wyłącznie we wzorze umowy o dofinansowanie projektu. Jednocześnie zaktualizowano zapisy zgodnie ze zmienioną w styczniu nową wersją zasady konkurencyjności.

• Zasady sporządzania wniosku o płatność. Wskazano, że we wniosku o płatność beneficjent powinien wykazywać wydatki poniesione w danym okresie ze środków dotacji rozwojowej. Jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest finansowanie wydatków ze środków własnych.

• Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku o płatność beneficjenta. Doprecyzowano zapisy dotyczące wstrzymania terminu na weryfikację wniosku o płatność w związku z prowadzoną kontrolą.

• Wprowadzanie zmian do projektu. Doprecyzowano zakres zmian, jakie Beneficjent może wprowadzić do projektu bez konieczności informowania podmiotu będącego stroną umowy.

• Kwoty odzyskane i kwoty wycofane. Przeredagowano zapisy przedmiotowego punktu wprowadzając definicje kwot odzyskanych, kwot wycofanych oraz sposobu postępowania w przypadku odzyskiwania środków podlegających zwrotowi, w tym poprzez pomniejszenie wydatków lub wezwanie do zwrotu. Ponadto doprecyzowano zapisy dotyczące wydawania decyzji o zwrocie środków zgodnie z art. 211 UFP.
Rejestr dłużników zastąpiono prowadzonym w KSI (SIMIK 07-13) rejestrze obciążeń na projekcie. Opisano sposób prowadzenia ww. rejestru.

• Poświadczanie wydatków w ramach PO KL. Odstąpiono od obowiązku sporządzania poświadczenia i deklaracji wydatków w dotychczasowej wersji papierowej. Obecnie poświadczenie sporządzane będzie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
do Zasad wraz załączoną kartą informacyjną deklaracji wydatków, stanowiącą wydruk z KSI SIMIK 07-13.

• Załączniki. Doprecyzowano zapisy zgodnie z ww. uwagami.

• Inne zmiany redakcyjne.


Pliki do pobrania:

1. 
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 
W związku z zakończeniem prac nad Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL zostały uzupełnione o wzór wniosku o dofinansowanie projektu (Załącznik 11).
2. 
Zasady finansowania PO KL_25.03.2009 
3. 
Konsultacje społeczne Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach  POKL       Jednocześnie informujemy, iż załączona tabela zawierająca zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych oraz wyrażone wobec nich stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL mają charakter orientacyjny. Po opracowaniu przez Instytucję Zarządzającą szczegółowego stanowiska wraz z uzasadnieniem odrzuconych uwag, informacja niniejsza zostanie uaktualniona.
4. 
Uwagi do Zasad finansowania PO KL 
5. 
Konsultacje zewnętrzne stanowisko IZ TCA list intencyjny 


Źródło:
www.mrr.gov.pl
 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009