Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Nowa wersja Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4 c Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała aktualizację Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych
i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokument wszedł w życie 1 kwietnia 2009 r. Więcej na stronie ministerstwa regionalnego.

Najważniejsze modyfikacje w/w. wytycznych obejmują:

• wprowadzenie  zapisów dotyczących zadań punktów kontaktowych w zakresie innowacyjności i ponadnarodowości na poziomie Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących,

• zmianę zadań sieci tematycznych zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym przez Grupę roboczą ds. kwestii horyzontalnych PO KL (zadania w zakresie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego i walidacji rezultatów),

• doprecyzowanie zapisów dotyczących podziału projektów innowacyjnych na projekty mające na celu wypracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki nowych rozwiązań oraz projekty mające na celu upowszechnienie i włączenie do polityki dobrych praktyk/rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy projektów PO KL,

• wprowadzenie definicji podejścia innowacyjnego, opracowanej przez Grupę roboczą ds. kwestii horyzontalnych PO KL (w tym doprecyzowanie zapisów dotyczących realizacji projektu innowacyjnego w podziale na etapy),

• wprowadzenie zapisów dotyczących okresowych przeglądów projektów innowacyjnych zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z badania ewaluacyjnego PIW EQUAL,
• doprecyzowanie zapisów dotyczących podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej i jej akceptacji,

• wprowadzenie podziału na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej, projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie oraz projekty z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu,

• doprecyzowanie zapisów dotyczących realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym, zgłaszanym jako zmiana do wniosku,

• doprecyzowanie zapisów dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej
w Priorytecie X PO KL,

• wskazanie tematów projektów innowacyjnych przyjętych Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 11 z dnia 17 czerwca 2008 r.

• wprowadzenie w załącznikach dodatkowych schematów dotyczących wyboru projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w trybie systemowym,

• usunięcie zapisu o wspólnej realizacji projektów jako formie działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej.

 Pobierz plik:

• 
Pobierz plik 

• 
Opis zmian 

• 
Tabela uwag zgłoszonych w wyniku konsultacji zewnętrznych 


Źródło:
www.mrr.gov.pl
 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009