Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w marcu 2009 r.

Informacja za marzec 2009 r. 

Według stanu na 31 marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 85 699 osób (w kraju 1 758,8 tys. osób).
W marcu 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,5% (w kraju 11,2%). Do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 5 253 oferty pracy (w kraju 94,2 tys.).Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 2 910, w tym 563 (19,3%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc.
W porównaniu do lutego 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim wzrosła o 3 309 osób, tj. o 4,0%.
W marcu 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 17 powiatach województwa pomorskiego, największy w Gdyni o 12,1%, w powiecie kartuskim o 9,0%, gdańskim o 8,6%, kwidzyńskim o 8,4%. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 3 powiatach, największy w powiecie lęborskim o 3,1%.
W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim wzrosła o 0,4 pkt proc. W kraju wzrosła o 0,3 pkt proc.
Liczba zgłoszonych ofert pracy w marcu 2009 r. była wyższa o 975 ofert (o 22,8%) w stosunku do lutego 2009 r. Zwiększyła się liczba ofert pracy subsydiowanej o 1 667 ofert (o 176,8%) oraz pracy sezonowej o 601 ofert (o 127,1%). Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 49,7% ogółu zgłoszonych ofert pracy. Zwiększyła się również liczba ofert pracy, które pozostały w dyspozycji PUP na koniec marca o 1 000 (o 52,4 %).

OSOBY ZAREJESTROWANE WEDŁUG STANU NA 31 MARCA 2009 R.:

• Bezrobotne kobiety – 48 379 osób (56,5% ogółu bezrobotnych); w stosunku do lutego 2009 r. wzrost o 818 osób, tj. o 1,7% (wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 2 491 osób, tj. 7,2 %).
• Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 22 442 osoby (26,2% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost o 1 451 osób, tj. o 6,9%.
• Bezrobotni cudzoziemcy - 66 osób (w lutym 2009 r. – 61 osób).
• Osoby poszukujące pracy – 2 072 osoby, w tym 1 146 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w lutym 2009 r. -odpowiednio 1 992 osoby i 1 091 osób).

W marcu 2009 r. - 465 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesiąca uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 1 206 osób (w końcu lutego 2009 r. – 1 060 osób).
W marcu 2009 r. 22 zakłady pracy zgłosiły do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia 510 pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
W marcu 2009 r. zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy 843 osoby z 11 zakładów pracy
NAPŁYW, ODPŁYW Z BEZROBOCIA:
W marcu 2009 r. zarejestrowało się  w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 14 669 osób bezrobotnych, tj. o 911 osób (o 6,6%) więcej niż miesiąc wcześniej. Na wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych wpłynął wzrost rejestrujących się po raz kolejny o 954 osoby (o 8,8%). Z ewidencji bezrobotnych w marcu 2009 r. wyłączono 11 360 osób, tj. o 3349 osób (o 41,8%) więcej niż w miesiącu poprzednim. Wyłączenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu:
- podjęcia pracy - 4036 osób (35,5% ogółu wyłączeń),
- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 3 695 osób (32,5%),
- rozpoczęcia szkolenia - 1055 osób (9,3%),
- rozpoczęcia stażu – 685 osób (6,0%),
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 630 osób (5,5%),
- rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 566 osób (5,0%).
Wśród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w marcu 2009 r., 3 339 osób podjęło pracę niesubsydiowaną (o 541 osób, tj. o 19,3% więcej niż miesiąc wcześniej) oraz 697 osób podjęło pracę subsydiowaną (o 363 osoby, tj. o 108,7% więcej niż w miesiącu poprzednim), w tym najwięcej osób podjęło prace interwencyjne – 261 osób (więcej o 133 osoby, tj. o 103,9%) oraz działalność gospodarczą – 176 osób (więcej o 149 osób, tj. o 551,9%).
Podsumowanie
Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w marcu 2009 r. miały wpływ m.in.:
• Większa liczba rejestracji (14,7 tys. osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych (11,4 tys. osób).
• Większa niż w lutym 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 0,9 tys. osób, tj. o 6,6%).
• Większa niż w poprzednim miesiącu liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 3,3 tys. osób, tj. o 41,8%), wynikająca przede wszystkim ze wzrostu podjęć pracy (o 0,9 tys. osób, tj. o 28,9%) oraz wyłączeń z tytułu rozpoczęcia szkolenia (o 0,8 osób, tj. o 345,1%), rozpoczęcia stażu (o 0,4 osób, tj. o 160,5%).
W kraju, w marcu 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1 758,8 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 40,0 tys. osób, tj. o 2,3%. Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił prawie we wszystkich województwach, za wyjątkiem województwa świętokrzyskiego (spadek o 0,5%). Najwyższy wzrost bezrobocia nastąpił w województwach; wielkopolskim (o 4,9%), śląskim (o 4,3%) i pomorskim (o 4,0%). Stopa bezrobocia w kraju zwiększyła się w marcu 2009 r. o 0,3 pkt proc. i wyniosła 11,2% (w województwie pomorskim 10,5%). Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Warszawie – 2,2% oraz w Poznaniu – 2,3%.

Źródło:
http://wup.gdansk.pl/

 

 

<<    Powrót do działu - Rynek pracy

 

<<   Powrót


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009