Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w maju 2009 r.

Informacja za maj 2009 r.

Według stanu na 31 maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 739 osób (w kraju 1 683,4 tys. osób).
W maju 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,2% (w kraju 10,8%).
W maju 2009 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 4 769 ofert pracy (w kraju 85,0 tys.). Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 3 008, w tym 744 (24,7%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc. Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 40,8% ogółu zgłoszonych ofert pracy.
W porównaniu do kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zmniejszyła się o 1 264 osoby, tj. o 1,5%.
W maju 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 15 powiatach województwa pomorskiego, największy w Sopocie i powiecie lęborskim (odpowiednio o 7,9% i 6,8%). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 5 powiatach (kartuskim, kwidzyńskim, wejherowskim, starogardzkim, bytowskim). W maj u 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim, zmalała o 0,1 pkt proc. (w kraju o 0,2 pkt proc.).

Liczba zgłoszonych ofert pracy w maju 2009 r. była niższa o 595 ofert (o 11,1%) w stosunku do kwietnia 2009 r. Uległa zmniejszeniu przede wszystkim liczba ofert pracy subsydiowanej o 560 ofert (o 22,3%). Zwiększyła się natomiast liczba ofert pracy sezonowej o 398 ofert
(o 42,7%). Większa też była liczba ofert pracy, które pozostały w dyspozycji PUP na koniec maja o 249 (o 9,0%) w stosunku do kwietnia 2009 r.

OSOBY ZAREJESTROWANE WEDŁUG STANU NA 31 MAJA 2009 R.

• Bezrobotne kobiety – 46 422 osoby (56,1% ogółu bezrobotnych); w stosunku do kwietnia 2009 r. spadek o 835 osób, tj. o 1,8% (spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 429 osoby, tj. o 1,2 %).
 Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 22 851 osób (27,6% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca spadek o 185 osób, tj. o 0,8%.
• Bezrobotni cudzoziemcy - 59 osób (w kwietniu 2009 r. – 63 osoby).
Osoby poszukujące pracy – 2 152 osoby, w tym 1 119 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w kwietniu 2009 r. - odpowiednio 2 111 osób i 1 151 osób).
W maju 2009 r. - 679 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesiąca uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 1 607 osób (w końcu kwietnia 2009 r.
– 1 338 osób).
W maju 2009 r. 7 zakładów pracy zgłosiło do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia 346 pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
W maju 2009 r. zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy 234 osoby z 10 zakładów pracy.

NAPŁYW, ODPŁYW Z BEZROBOCIA
W maju 2009 r. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 13 277 osób bezrobotnych, tj. o 265 osób (o 2,0%) więcej niż miesiąc wcześniej. Na wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych wpłynął wzrost rejestrujących się po raz pierwszy o 634 osoby (o 24,5%). Z ewidencji bezrobotnych w maju 2009 r. wyłączono 14 541 osób, tj. o 167 osób (o 1,1%) mniej niż w miesiącu poprzednim.
Wyłączenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu:
- podjęcia pracy - 5 043 osoby (34,7% ogółu wył_cze_),
- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 4 890 osób (33,6%),
- rozpoczęcia szkolenia – 1 605 osób (11,0%),
- rozpoczęcia stażu – 709 osób (4,9%),
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 630 osób (4,3%),
- rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 578 osób (4,0%).
Wśród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w maju 2009 r., 4 131 osób podjęło pracę niesubsydiowaną (o 134 osoby, tj. o 3,4% więcej niż miesiąc wcześniej) oraz 912 osób podjęło pracę subsydiowaną (o 254 osoby, tj. o 21,8% mniej niż
w miesiącu poprzednim), w tym najwięcej osób podjęło działalność gospodarczą – 467 osób (więcej o 133 osoby, tj. o 39,8%), następnie prace interwencyjne – 286 osób (mniej o 196 osób, tj. o 40,7%) oraz roboty publiczne - 83 osoby (mniej o 209 osób, tj. o 71,6%).
Podsumowanie
Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w maju 2009 r. miały wpływ m.in.
• Mniejsza liczba rejestracji (13,3 tys. osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych (14,5 tys. osób).
• Większa niż w kwietniu 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 0,3 tys. osób, tj. o 2,0%), wynikająca ze wzrostu rejestrujących się po raz pierwszy (o 0,6 tys. osób, tj. o 24,5%).
• Mniejsza ni_ w poprzednim miesiącu liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 0,2 tys. osób, tj. o 1,1%), wynikająca przede wszystkim ze spadku wyłączeń z powodu: rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej (o 346 osób, tj. o 37,4%), rozpoczęcia stażu (o 315 osób, tj. o 30,8%) oraz podjęć pracy (o 0,1 tys. osób, tj. o 2,3%). W kraju, w maju 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1 683,4 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalała o 36,5 tys. osób, tj. o 2,1 %. Spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich województwach. Najwyższy spadek bezrobocia nastąpił w województwach: lubelskim (o 4,0%) i zachodniopomorskim (o 3,6%). Stopa bezrobocia w kraju zmniejszyła się w maju 2009 r. o 0,2 pkt proc. i wyniosła 10,8% (w województwie pomorskim zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 10,2%). Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Warszawie oraz w Poznaniu po 2,3%.

Źródło:
http://wup.gdansk.pl/


 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009