Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w maju 2009 r.

W maju 2009 r. odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz stopy bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie wzrost obu wskaźników w porównaniu do maja 2008 r. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Więcej niż rok temu zarejestrowało się osób poprzednio pracujących. Urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w kwietniu i analogicznym okresie ub. roku.
Podstawowe miesięczne wyniki

Maj 2008 r. Kwiecień 2009 r.  Stan w końcu miesiąca Maj 2009 r
1525,6 w tys. 1719,9 w tys. bezrobotni zarejestrowani   1683,4 w tys.
9,8 w % 11,0 w % stopa bezrobocia rejestrowanego   10,8 w %
68,2 w tys  217,5 w tys bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) 218,7 w tys.
248,4 w tys.  256,4 w tys. . osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) 255,2 w tys.

    . 
 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja br. wyniosła 1683,4 tys. osób (w tym 878,2 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 36,5 tys. osób (tj. o 2,1%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 157,8 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 80,1 tys., tj. o 5,0%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,8% mieszkało na wsi.

W stosunku do kwietnia 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: lubelskim (o 4,0%), zachodnio-pomorskim (o 3,6%), warmińsko-mazurskim (o 3,0%), kujawsko-pomorskim (o 2,8%) oraz lubuskim (o 2,6%). Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 23,3%), lubuskim (o 21,7%), podlaskim (o 19,6%), dolnośląskim (o 17,7%) oraz opolskim (o 16,6%). Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2009 r. stanowili 10,8% ludności aktywnej zawodowo (w kwietniu br.- 11,0%, w maju 2008 r. - 9,8%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,1%), kujawsko-pomorskim (14,6%), zachodniopomorskim (14,5%) oraz lubuskim (14,4%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,9%), mazowieckie (8,2%), śląskie (8,4%) i małopolskie (8,8%).
Ogółem wyłączono z ewidencji 255,2 tys. osób, tj. 14,8% ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca (w kwietniu 2009 r. - 256,4 tys., tj. 14,6%, w maju 2008 r. - 248,4 tys. osób, tj. 15,5%). Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 96,6 tys. (37,8%) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy (w poprzednim miesiącu 100,0 tys. osób, tj. 39,0%, przed rokiem 96,1 tys. osób, tj. 38,7%), z tego 21,3 tys. osób podjęło prace subsydiowane, m.in. interwencyjne, roboty publiczne (w kwietniu 2009 r. - 23,9 tys., w maju 2008 r. - 20,9 tys.), a 75,3 tys. - niesubsydiowane, w tym prace sezonowe (w kwietniu 2009 r. - 76,1 tys., w maju 2008 r. - 75,2 tys.). W omawianym miesiącu w wyniku pomocy urzędów pracy - 3,7 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed rokiem 4,2 tys.), przy robotach publicznych zatrudniono 8,4 tys. osób (przed rokiem 8,0 tys.).
W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych 43,9 tys. osób (w kwietniu 2009 r. - 47,4 tys., w maju 2008 r. - 28,5 tys.). Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 76,0 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy (w kwietniu 2009 r. - 70,5 tys., w maju 2008 r. - 79,4 tys.), zaś 11,4 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. Ponadto 1,0 tys. osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe.
Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu kwietnia 2009 r. zbiorowość ta liczyła 1333,0 tys. (tj. 79,2% ogółu zarejestrowanych), wobec 1371,1 tys. (79,7%) w kwietniu 2009 r. i 1175,3 tys. (77,0%) w maju 2008 r. W tej grupie 57,2 tys. osób, tj. 4,3% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w kwietniu 2009 r. - 55,4 tys. osób, tj. 4,0%, w maju 2008 roku - 45,3 tys., tj. 3,9%).
Bez prawa do zasiłku pozostawało 1312,2 tys. osób (tj. 77,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1346,1 tys. osób (78,3%) w kwietniu 2009 r. i 1297,0 tys. (85,0%) w maju 2008 roku. W tej grupie bezrobotnych 43,9% to mieszkańcy wsi.
W maju 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 85,0 tys. ofert pracy (przed miesiącem 93,7 tys., przed rokiem 104,4 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 43,7 tys. osób (w tym 9,6 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc); osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 1,4 tys. wolnych miejsc pracy.
Z danych na koniec maja 2009 r. wynika, że 563 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 30,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 4,6 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 133 zakłady, 9,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 0,3 tys

Źródło: http://www.stat.gov.pl

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009