Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w lutym 2010 r.

W lutym liczba bezrobotnych w Małopolsce wynosiła 146 679 osób i wzrosła o 4 416 osób, tj. o 3% w odniesieniu do stycznia 2010 r., natomiast w porównaniu do lutego ubiegłego roku liczba bezrobotnych wzrosła o 27% (31 630 osób). Obecnie liczba bezrobotnych wróciła do poziomu z grudnia 2006 r.
W lutym w urzędach pracy zarejestrowano 15 730 osób, a wyrejestrowano 11 314 osób. W miesiącu sprawozdawczym napływ bezrobotnych do rejestrów urzędów pracy nadal przewyższa odpływ, przy czym w odniesieniu do stycznia 2010 napływ zmniejszył się o 27%, a odpływ wzrósł o 21%. Porównując miesiąc luty do analogicznego okresu roku poprzedniego, napływ kształtował się na podobnym poziomie, a odpływ bezrobotnych z rejestrów urzędów pracy był o 25 % wyższy.
W lutym do urzędów pracy wpłynęło 5 679 ofert pracy, tj. 22% więcej niż w miesiącu poprzednim i tyle samo co w lutym 2009 r. W miesiącu sprawozdawczym kontynuowana jest nadal tendencja wzrostowa liczby ofert.
W styczniu w Małopolsce pracę podjęło 4 753 osób, czyli o 12% więcej niż w miesiącu poprzednim. W odniesieniu do lutego 2009 w miesiącu sprawozdawczym pracę podjęło o 29% więcej bezrobotnych.
W lutym napływ absolwentów do rejestrów urzędów pracy był niższy w porównaniu do miesiąca poprzedniego o 17%. W porównaniu z wrześniem 2009 r., w którym odnotowano najwyższy napływ w roku 2009, był niższy o ponad połowę. W odniesieniu do lutego 2009 r. w lutym w urzędach pracy zarejestrowało się o 10% mniej absolwentów.
W lutym z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano z tytułu podjęcia pracy 675 absolwentów czyli więcej o 4% niż w styczniu, jednocześnie o 20% więcej niż przed rokiem.
W lutym plany zwolnień z przyczyn zakładów pracy zgłosiło 6 zakładów i dotyczyły one 222 osób. Widoczny jest spadek o 70% miesięcznych zapowiedzi zwolnień. Początek roku 2010 korzystnie wypada w porównaniu z rokiem 2009. W lutym 2010 zanotowano o 81% mniej zapowiedzi zwolnień niż w roku poprzednim.
W lutym zauważalny jest spadek zrealizowanych zwolnień z przyczyn zakładów pracy. W porównaniu do miesiąca poprzedniego spadek wynosił 35%. Jednakże odniesieniu do lutego 2009 w miesiącu sprawozdawczy zrealizowano o 11% mniej zwolnień.
Nadal miesięczny napływ bezrobotnych powracających po okresie pracy za granicą utrzymuje się na równym poziomie ok. 350 osób. W lutym zdeklarowało powrót po pracy za granicą 330 osób, natomiast od marca 2009 r. – 4 189 mieszkańców Małopolski.
W Małopolsce stopa bezrobocia w końcu stycznia wynosiła 10,5%, co w ujęciu regionalnym nadal daje Małopolsce 4 miejsce. W Polsce stopa bezrobocia osiągnęła w końcu stycznia 2010 poziom 12,7%. W Małopolsce jak i w kraju stopa bezrobocia wzrosła o 0,8 punktu procentowego. Natomiast w ujęciu rocznym stopa bezrobocia w Małopolscy w miesiącu styczniu 2009 kształtowała się na poziomie 8,2%, a w Polsce wynosiła 10,4%. W obu przypadkach stopa wzrosła o 2,3 punktu procentowego.
 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009