Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w listopadzie 2009 r.

Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 93 939 osób (w kraju 1 811,1 tys. osób).
W listopadzie 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 11,3% (w kraju 11,4%).
W listopadzie 2009 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 3 017 ofert pracy (w kraju 54,8 tys.). Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 35,2% ogółu zgłoszonych ofert pracy. Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 1 406, w tym 244 (17,4%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc.
W listopadzie w porównaniu do października 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zwiększyła się o 4 623 osoby, tj. o 5,2%.
W listopadzie 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w powiecie bytowskim o 0,5%. W pozostałych powiatach wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, największy w powiecie puckim o 13,7% oraz w Gdyni o 10,9% i w Gdańsku o 10,2%.
W listopadzie 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim zwiększyła się o 0,5 pkt proc., w kraju o 0,3 pkt proc.

Osoby zarejestrowane według stanu na 30 listopada 2009 r.:
Bezrobotne kobiety – 50 827 osób, tj. 54,1% ogółu bezrobotnych; w stosunku do października 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 1 375 osób, tj. 2,8% (wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 3 248 osób, tj. o 8,1%).
Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 23 407 osób (24,9% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost o 614 osób, tj. o 2,7%).
Bezrobotni cudzoziemcy – 66 osób (w październiku 2009 r. – 65 osób).
Osoby poszukujące pracy – 2 169 osób, w tym 1 119 osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu (w październiku 2009 r. - odpowiednio 2 116 osób i 1 086 osób).
W listopadzie 2009 r. – 566 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesiąca uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 1 568 osób (w końcu października 2009 r. – 1 607 osób).

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego, stan na 30 listopada 2009 r.

 

      do 25 roku życia 22 642
      które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 213
      długotrwale bezrobotne 30 069
      kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 8 805
      powyżej 50 roku życia 19 160
      bez kwalifikacji zawodowych 26 228
      bez doświadczenia zawodowego 19 984
      bez wykształcenia średniego 56 244
      samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 8 600
      które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły  zatrudnienia 1 308
      niepełnosprawni 5 246

 

W porównaniu do października br., w listopadzie 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych wśród wszystkich kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W listopadzie 2009 r. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 16 731 osób bezrobotnych, tj. o 829 osób (o 4,7%) mniej niż miesiąc wcześniej. Na spadek liczby rejestrujących się bezrobotnych wpłynął spadek rejestrujących się po raz pierwszy jak i po raz kolejny, odpowiednio o 467 osób (o 11,7%) i o 362 osoby (o 2,7%).
Z ewidencji bezrobotnych w listopadzie 2009 r. wyłączono 12 108 osób, tj. o 2 572 osoby (o 17,5%) mniej niż w miesiącu poprzednim.
Wyłączenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu:
- podjęcia pracy – 4 626 osób (38,2,% );
- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 4 498 osób (37,1% ogółu wyłączeń);
- rozpoczęcia szkolenia – 1 168 osób (9,6%);
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 496 osób (4,1%);
- rozpoczęcia stażu – 359 osób (3,0%).

Podsumowanie
Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w listopadzie 2009 r. miały wpływ m.in.

  • Większa liczba rejestracji (16,7 tys. osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych (12,1 tys. osób).
  • Mniejsza niż w listopadzie 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 0,8 tys. osób, tj. o 4,7%).
  • Mniejsza niż w poprzednim miesiącu liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 2,6 tys. osób, tj. o 17,5%).


Źródło: http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykul/2885.html

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009