Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w listopadzie 2009 r.

Na koniec listopada 2009 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim wynosiła 140364 osób. W porównaniu do października wzrosła o 3936 osób, tj. o 2,9% (w poprzednim miesiącu zanotowano wzrost bezrobocia o 2447 osób, tj. o 1,8%).  Należy jednocześnie dodać, że wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie bieżącego roku był o 784 osoby mniejszy niż w analogicznym okresie sprawozdawczym w 2008 roku.

W kraju zanotowano wzrost bezrobocia o 66,8 tys. osób, tj. o 3,8%. 

W omawianym okresie sprawozdawczym zanotowano na rynku pracy województwa dolnośląskiego następujące tendencje:

 • zmniejszył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca napływ bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w listopadzie bieżącego roku o 2874 bezrobotnych mniej niż w październiku, zarazem o 2584 osoby więcej niż w listopadzie 2008 roku.
  W omawianym miesiącu sprawozdawczym zmniejszył się o 841 osób napływ na rynek pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki). W październiku zarejestrowało się 2663 absolwentów, a w listopadzie 1822. Zmniejszył się również o 140 osób napływ bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (w październiku zarejestrowało się 527 osób ze zwolnień grupowych, w listopadzie 387). 
  Ponadto, zanotowano w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadek o 1123 osoby napływu bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy.
 • o 4363 osoby zmniejszył się w porównaniu do października odpływ bezrobotnych, w tym o 1511 osób z powodu spadku liczby podjęć pracy oraz o 1638 osób z powodu zmniejszenia liczby osób objętych subsydiowanymi programami rynku pracy,
 • o 715 osób zmalała w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, a o 153 osoby zmniejszył się odpływ z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego,
 • zanotowano spadek liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia (o 2179 mniej niż w październiku), jednocześnie zwiększył się wskaźnik liczby zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszoną ofertę pracy z 3,5 w październiku do 4,4 w listopadzie.


Napływ i odpływ bezrobotnych. 

W listopadzie bieżącego roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 22485 bezrobotnych, tj. o 2874 osoby mniej niż w październiku. Zanotowano między innymi:

 • spadek napływu bezrobotnych poprzednio pracujących (o 1750 osób),
 • spadek o 1427 osób napływu bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia, w tym 841 osób to absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki),
 • spadek o 666 osób napływu bezrobotnych długotrwale pozostających bez pracy.


Należy jednocześnie podkreślić, że napływ bezrobotnych w listopadzie bieżącego roku był o 2584 osoby większy niż w takim samym okresie w 2008 roku.
Z rejestru bezrobotnych wyłączono w listopadzie bieżącego roku 18549 osób, tj. o 4363 osoby mniej niż w październiku, zarazem o 3368 osób więcej niż w listopadzie 2008 roku.
W listopadzie bieżącego roku wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano we wszystkich powiatach.
Największy wzrost wystąpił: w powiecie kłodzkim – o 440 osób  /wzrost w listopadzie 2008 roku o 730 osób/,    wrocławskim-grodzkim – o 376 osób  /wzrost w listopadzie 2008 roku o 64 osoby/,   wałbrzyskim – o 310 osób  /wzrost w listopadzie 2008 roku o 537 osób/.  Najmniejszy, śladowy wzrost liczby bezrobotnych (o 1 osobę) zanotowano w powiecie trzebnickim  /wzrost o 22 osoby w listopadzie 2008 roku/.      Prawie 30% ogólnego wzrostu bezrobocia w skali Dolnego Śląska skoncentrowało się w podregionie wałbrzyskim (wzrost o 1163 osoby).

W listopadzie bieżącego roku zanotowano 4-krotnie większy wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn od wzrostu liczby bezrobotnych kobiet (2-krotnie większy w poprzednim miesiącu). Populacja bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 3149 osób, a liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 787 osób.
   
W omawianym okresie sprawozdawczym największy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił wśród osób:

      bez prawa do zasiłku o 3535 osób
      bez wykształcenia średniego o 3388
      zamieszkałych w mieście o 2296
      długotrwale pozostających bez pracy
o 1677
      powyżej 50 roku życia o 1479
      bez kwalifikacji zawodowych o 1332 osoby


    Jedyną grupą bezrobotnych, której populacja zmniejszyła się w listopadzie bieżącego roku są osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy (spadek o 95 osób).

Stopa bezrobocia.

Według danych GUS stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła na  koniec listopada 2009 roku 12,1 %, czyli wzrosła o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do wskaźnika za poprzedni miesiąc.                

Stopa bezrobocia w kraju zwiększyła się w porównaniu do wskaźnika za miesiąc wrzesień również o 0,3 punktu procentowego  (z 11,1 do 11,4%).

 • W okresie 11 miesięcy 2009 roku zanotowano na Dolnym Śląsku wzrost stopy bezrobocia o 2,1 punktu procentowego, a przeciętny wskaźnik bezrobocia w kraju zwiększył się w takim samym okresie o 1,9 punktu.
 • W porównaniu do wskaźnika z listopada 2008 roku stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim zwiększyła się o 2,5 punktu procentowego  /z 9,6 do 12,1%/. W kraju zanotowano wzrost z 9,1 do 11,4 %, tj. o 2,3 punktu procentowego.


Większy wskaźnik bezrobocia niż w woj. dolnośląskim występuje w  województwach: 

      warmińsko-mazurskim /19,4%/
      zachodniopomorskim /15,7%/
      lubuskim /15,2%/
      kujawsko-pomorskim /15,1%/
      podkarpackim /15,1%/
      świętokrzyskim /14,1%/

  
W listopadzie bieżącego roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku była o 0,7 punktu procentowego większa od stopy bezrobocia w kraju  /w poprzednim miesiącu była również większa o 0,7 punktu,  w listopadzie 2008 roku o 0,5 punktu,  w listopadzie 2007 roku o 0,4 punktu,  w listopadzie 2006 roku o 1,9 punktu procentowego/.


<<   Powrót

<<   Powrót do działu - Rynek pracy

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009