Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w lipcu 2009 r.

Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Natomiast stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,1% (w kraju 10,8%).

W lipcu 2009 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 4 582 oferty pracy (w kraju 79,8 tys.). Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 40,9% ogółu zgłoszonych ofert pracy. Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 2 411, w tym 662 (27,5%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc.

W porównaniu do czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zmniejszyła się o 107 osób, tj. o 0,1%.
W lipcu 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 10 powiatach województwa pomorskiego, największy w kwidzyńskim i nowodworskim o 4,2% . Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 10 powiatach, największy w Słupsku o 2,7% .

W lipcu 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim nie zmieniła się, w kraju zwiększyła się o 0,1 pkt proc.

Osoby zarejestrowane według stanu na 31 lipca 2009 r.

  • Bezrobotne kobiety – 46 037 osób (56,3% ogółu bezrobotnych); w stosunku do czerwca 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 72 osoby, tj. o 0,2% (spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 179 osób, tj. o 0,5 %).
  • Osoby posiadające prawo do zasiłku – 22 988 osób (28,1% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca spadek o 12 osób, tj. o 0,1%.
  • Bezrobotni cudzoziemcy - 53 osoby (w czerwcu 2009 r. – 52 osoby).
  • Osoby poszukujące pracy – 2 145 osób, w tym 1 068 osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu (w czerwcu 2009 r. – odpowiednio 2 186 osób i 1 105 osób).


Napływ, odpływ z bezrobocia

W lipcu 2009 r. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 15 514 osób bezrobotnych, tj. o 1941 osób (o 14,3%) więcej niż miesiąc wcześniej. Na wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych wpłynął przede wszystkim wzrost rejestrujących się po raz kolejny o 1684 osoby (o 16,4%), zwłaszcza osób po szkoleniu (wzrost o 344 osoby – 24,8%).
Z ewidencji bezrobotnych w lipcu 2009 r. wyłączono 15 621 osób, tj. o 1206 osób (o 8,4%) więcej niż w miesiącu poprzednim.

Wyłączenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu:
- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 5 859 osób (37,5% ogółu wyłączeń);
- podjęcia pracy – 5 308 osób (34,0%);
- rozpoczęcia szkolenia – 1 231 osób (7,9%);
- rozpoczęcia stażu – 1 091 osób (7,0%);
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 795 osób (5,1%).

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego według stanu na 31 lipca 2009 r.

 

      Osoby do 25 roku życia 18 794 (23,0%)
      Absolwenci szkół wyższych, do 27 roku życia 799 (1,0%)
      Długotrwale bezrobotni 28 200 (34,5%)
      Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 8 052 (9,8%)
      Osoby powyżej 50 roku życia 16 785 (20,5%)
      Osoby bez kwalifikacji zawodowych 22 925 (28,0%)
      bez doświadczenia zawodowego 17 061 (20,9%)
      bez wykształcenia średniego 48 529 (59,3%)
      samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 7 764 (9,5%)
      które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 
1 021 (1,2%)
      niepełnosprawni 4 694 (5,7%)

 

Podsumowanie
Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w lipcu 2009 r. miały wpływ m.in.
• Nieznacznie mniejsza liczba rejestracji (15,5 tys. osób), nie liczba wyłączeń bezrobotnych (15,6 tys. osób).
• Większa niż w czerwcu 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 1,9 tys. osób, tj. o 14,3%), wynikająca przede wszystkim ze wzrostu rejestrujących się po raz kolejny (o 1,7 tys. osób, tj. o 16,4%).
• Większa niż w poprzednim miesiącu liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 1,2 tys. osób, tj. o 8,4%), wynikająca przede wszystkim ze wzrostu wyłączeń z powodu podjęcia pracy o 0,2 tys. osób, w szczególności pracy subsydiowanej, w tym w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego wzrost o 0,2 tys. osób, tj. o 128,8 % oraz z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy wzrost o 0,9 tys. osób, tj. o 18,3%.

W kraju, w lipcu 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1 676,1 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 17,5 tys. osób, tj. o 1,1 %. Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich województwach, z wyjątkiem zachodniopomorskiego (spadek o 0,3 %) i pomorskiego (spadek o 0,1%). Stopa bezrobocia w kraju zwiększyła się w lipcu 2009 r. o 0,1 pkt. proc. I wyniosła 10,8%, a w województwie pomorskim nie zmieniła się i wyniosła 10,1%. Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Sopocie 2,3%.

Źródło: http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy

 

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy
wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009