Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w lipcu 2009 r.

Po trzech kolejnych miesiącach spadku bezrobocia, w lipcu zarysowały się na rynku pracy województwa dolnośląskiego tendencje wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec lipca 2009 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 131056 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do czerwca o 412 osób, tj. o 0,3%  (w czerwcu zanotowano spadek bezrobocia o 3362 osoby, w maju o 3206 osób, a w kwietniu o 2745 osób). W latach 1999 – 2003 wzrost bezrobocia w lipcu był większy niż w lipcu bieżącego roku, natomiast w latach 2004 – 2008 notowano w analogicznym okresie sprawozdawczym spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

Wyhamowanie tendencji spadku bezrobocia w lipcu bieżącego roku było między innymi wynikiem:
-    wzrostu napływu bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w lipcu 21200 bezrobotnych, tj. o 3000 osób więcej niż w czerwcu i o 3278 więcej niż w maju. O 2428 osób zwiększył się napływ bezrobotnych poprzednio pracujących. Po zakończeniu roku szkolnego 2008/2009 nie zanotowano dużego wzrostu napływu do bezrobocia absolwentów szkół ponadpodstawowych. Napływ bezrobotnych, którym nie upłynął okres 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) wzrósł w porównaniu z napływem odnotowanym w czerwcu o 219 osób.
Uwagę zwraca również niewielki wzrost napływu bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (o 60 osób), mimo wzrostu liczby osób zgłoszonych przez pracodawców do zwolnienia grupowego (z 38 w czerwcu do 758 w lipcu).
-    spadku odpływu bezrobotnych, w tym zwłaszcza z powodu zmniejszenia liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy. W lipcu bieżącego roku subsydiowaną aktywizacją zawodową objęto 4615 bezrobotnych, tj. o 1063 osoby mniej niż w czerwcu,
-    zmniejszenia liczby bezrobotnych podejmujących pracę. W omawianym miesiącu sprawozdawczym pracodawcy zatrudnili 7252 bezrobotnych, tj. o 352 osoby mniej niż w miesiącu poprzednim. Prawie 80% podjęć pracy dotyczyło zatrudnienia niesubsydiowanego
-    wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszoną ofertę pracy. W lipcu na 1 zgłoszoną ofertę pracy przypadało przeciętnie 2,8 rejestrujących się bezrobotnych (2,5 w czerwcu,  2,0 w lipcu 2008 roku), 

Największy wzrost napływu do bezrobocia zanotowano wśród osób:

  • zamieszkałych na wsi (wzrost o 970 osób),
  • do 25 roku życia (wzrost o 937 osób),
  • długotrwale bezrobotnych (wzrost o 835 osób),
  • powyżej 50 roku życia (wzrost o 576 osób),
  • bez kwalifikacji zawodowych (wzrost o 558 osób).


Po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy do ewidencji bezrobotnych powróciło 3611 osób, tj. o 1409 więcej niż w czerwcu.
Z rejestru bezrobotnych wyłączono w lipcu br. 20788 osób, tj. o 774 mniej niż w czerwcu, jednocześnie o 1177 osób więcej niż w lipcu 2008 roku.
W porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy. W lipcu br. pracę podjęło 7252 bezrobotnych, tj. o 352 osoby mniej niż w czerwcu, jednocześnie 355 osób więcej niż w lipcu 2008 roku.
Wzrosła w porównaniu z czerwcem (o 557 osób) liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z tytułu nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy.
W omawianym miesiącu sprawozdawczym spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach (łącznie o 768 osób), natomiast wzrost zanotowano w 16 powiatach (łącznie o 1180 osób).

Największy spadek bezrobocia wystąpił w powiatach:

  • świdnickim – spadek o 169 osób        /wzrost w lipcu 2008 roku o 1 osobę/
  • zgorzeleckim – spadek o 146 osób     /spadek w lipcu 2008 roku o 75 osób/
  • dzierżoniowskim – spadek o 107 osób   /spadek w lipcu 2008 roku o 130 osób/


Największy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano w powiatach:
•    wrocławskim – grodzkim – o 226 osób     /spadek o 456 osób w lipcu 2008 roku/
•    głogowskim – o 199 osób     /wzrost o 28 osób w lipcu 2008 roku/
•    oleśnickim – o 143 osoby     /spadek o 240 osób w lipcu 2008 roku/
Spadek bezrobocia zanotowano w 2 podregionach: wałbrzyskim – o 280 osób oraz jeleniogórskim – o 67 osób.
Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił w podregionach:  wrocławskim – o 382 osoby,  m. Wrocław – o 226 osób oraz legnicko – głogowskim o 151 osób.
W porównaniu z poprzednim miesiącem, w lipcu zanotowano duże zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w przekroju grup bezrobotnych. W czerwcu spadek populacji wystąpił we wszystkich grupach bezrobotnych, natomiast w lipcu w 11 grupach liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła, a w 9 grupach zmniejszyła się.

Spadek liczby bezrobotnych objął następujące grupy osób:

      mężczyzn o 385 osób
      bez kwalifikacji zawodowych o 583 osoby
      bez wykształcenia średniego o 702 osoby
      długotrwale pozostających bez pracy o 240 osób
      z prawem do zasiłku o 301 osób
      które po odbyciu kary pozbawienia wolnościnie podjęły zatrudnienia o 100 osób
      kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka o  90 osób
      zwolnione z przyczyn zakładu pracy
o  30 osób
      samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia o  14 osób


Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych objął następujące grupy osób:

 

      kobiety o 797 osób
      bez prawa do zasiłku o 713 osób
      poprzednio pracujących o 242 osoby
      dotychczas nie pracujących o 170 osób
      zamieszkałych na wsi
o 208 osób
      zamieszkałych w mieście o 204 osoby
      do 25 roku życia
o 289 osób
      które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia o 257 osób
      powyżej 50 roku życia o 231 osób
      niepełnosprawnych o 140 osób
      bez doświadczenia zawodowego o  96 osób


Źródło: http://www.dwup.pl<<   Powrót

<<   Powrót do działu - Rynek pracy
wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009