Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w kwietniu 2009 r.

Informacja za kwiecień  2009 r.

Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób).
W kwietniu 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,3% (w kraju 11,0%). Do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 5 364 oferty pracy (w kraju 93,7 tys.). Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 2 759, w tym 640 (23,2%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc. Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 46,7% ogółu zgłoszonych ofert pracy.
Zmiany w miesiącu
W porównaniu do marca 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zmniejszyła się o 1696 osób, tj. o 2,0%. W kwietniu 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 15 powiatach województwa pomorskiego, największy w powiecie nowodworskim o 10,5%. Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 5 powiatach, największy w powiecie kwidzyńskim o 5,8%.W kwietniu 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim, tak jak i w kraju zmalała o 0,2 pkt proc.
Liczba zgłoszonych ofert pracy w kwietniu 2009 r. była wyższa o 111 ofert (o 2,1%) w stosunku do marca 2009 r. Zmniejszyła się liczba ofert pracy subsydiowanej o 104 oferty (o 4,0%) oraz pracy sezonowej o 142 oferty (o 13,2%). Zmniejszyła się również liczba ofert
pracy, które pozostały w dyspozycji PUP na koniec kwietnia o 151 (o 5,2%).
Osoby zarejestrowane według stanu na 30 kwietnia 2009 r.:
• Bezrobotne kobiety – 47 257 osób (56,3% ogółu bezrobotnych); w stosunku do marca 2009 r. spadek o 1122 osoby, tj. o 2,3% (spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 574 osoby, tj. 1,5 %).
• Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 23 036 osób (27,4% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost o 594 osoby, tj. o 2,6%.
• Bezrobotni cudzoziemcy - 63 osoby (w marcu 2009 r. – 66 osób).
• Osoby poszukujące pracy – 2 111 osób, w tym 1 151 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w marcu 2009 r. - odpowiednio 2 072 osoby i 1 146 osób).
W kwietniu 2009 r. - 530 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesiąca uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 1 338 osób (w końcu marca 2009 r. – 1 206 osób).
W kwietniu 2009 r. 6 zakładów pracy zgłosiło do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia 87 pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
W kwietniu 2009 r. zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy 126 osób z 13 zakładów pracy.
NAPŁYW, ODPŁYW Z BEZROBOCIA
W kwietniu 2009 r. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 13 012 osób bezrobotnych, tj. o 1 657 osób (o 11,3%) mniej niż miesiąc wcześniej. Na spadek liczby rejestrujących się bezrobotnych wpłynął spadek rejestrujących się po raz kolejny o 1 334 osoby (o 11,3%) oraz rejestrujących się po raz pierwszy o 323 osoby (o 11,1%). Z ewidencji bezrobotnych w kwietniu 2009 r. wyłączono 14 708 osób, tj. o 3 348 osób (o 29,5%) więcej niż w miesiącu poprzednim. Wyłączenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu:
- podjęcia pracy - 5 163 osoby (35,1% ogółu wyłączeń),
- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 4 752 osoby (32,3%),
- rozpoczęcia szkolenia – 1 393 osoby (9,5%),
- rozpoczęcia stażu – 1 024 osoby (7,0%),
- rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 924 osoby (6,3%).
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 719 osób (4,9%),
Wśród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w kwietniu 2009 r., 3 997 osób podjęło pracę niesubsydiowaną (o 658 osób, tj. o 19,7% więcej niż miesiąc wcześniej) oraz 1166 osób podjęło pracę subsydiowaną (o 469 osób, tj. o 67,3% więcej niż w miesiącu poprzednim), w tym najwięcej osób podjęło prace interwencyjne – 482 osoby (więcej o 221 osób, tj. o 84,7%), działalność gospodarczą – 334 osoby (więcej o 158 osób, tj. o 89,8%) oraz roboty publiczne - 292 osoby (więcej o 141 osób, tj. o 93,4%).

Podsumowanie
Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w kwietniu 2009 r. miały wpływ m.in.
• Mniejsza liczba rejestracji (13,0 tys. osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych (14,7 tys. osób).
• Mniejsza niż w marcu 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 1,7 tys. osób, tj. o 11,3%).
• Większa niż w poprzednim miesiącu liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 3,3 tys. osób, tj. o 29,5%), wynikająca przede wszystkim ze wzrostu podjęć pracy (o 1,1 tys. osób, tj. o 27,9%) oraz wyłączeń z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy (o 1,1 osób, tj. o 28,6%).
W kraju, w kwietniu 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1 719,9 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalała o 38,9 tys. osób, tj. o 2,2 %. Spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich województwach. Najwyższy spadek bezrobocia nastąpił w województwach: świętokrzyskim (o 4,8%) i zachodniopomorskim (o 4,0%). Stopa bezrobocia w kraju (tak jak i w województwie pomorskim) zmniejszyła się w kwietniu 2009 r. o 0,2 pkt proc. i wyniosła 11,0% (w województwie pomorskim 10,3%). Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Warszawie – 2,2% oraz w Poznaniu – 2,4%.

Źródło:
http://wup.gdansk.pl/

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009