Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

 


<< Powrót do nowszych konkursów
Konkurs „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży"

Konkurs POKL/7.4/I/09

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów, które powinny być ukierunkowane na poszukiwanie metod, tworzenie modeli wsparcia m.in. poprzez przeprowadzenie badań, analiz, testowanie nowych rozwiązań i instrumentów oraz weryfikację skuteczności różnego rodzaju działań profilaktycznych i wczesno-interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Ważne, by wypracowany w projekcie model uwzględniał pracę z rodzinami wyżej wymienionych osób zagrożonymi wykluczeniem społecznym w celu zapobiegania zjawiska dziedziczenia patologii.
Wnioski konkursowe składać można do
30 listopada 2009 r.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie:
www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-74.html


Konkurs POKL/8.3/I/09 „ Metody utrzymywania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił zamknięty konkurs na dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących, czyli takich, które mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań (nowych modeli, narzędzi lub instrumentów) służących wydłużeniu wieku aktywności zawodowej osób w wieku 50+ oraz upowszechnianie tych rozwiązań. Wnioski składać można do 30 listopada 2009 r.


Szczegóły konkursu dostępne na stronie:
www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-83.html


Konkurs POKL/9.6/I/09 „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił zamknięty konkurs na dofinansowanie projektów innowacyjnych dotyczących opracowania i przetestowania nowych modeli, narzędzi czy instrumentów, które m.in. ukierunkowane są na problem niskiego rozwoju oraz ubogiej oferty związanej z kształceniem zawodowym w powiązaniu z potrzebami rynku pracy. Projekty wykorzystując istniejącą bazę Centrów Kształcenia Praktycznego i uczelni wyższych powinny zakładać modernizację oferty kształcenia pod kątem zawodów zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa (np.: w zakresie turystyki uzdrowiskowej, sportu i rekreacji, inżynierii środowiska).
Wnioski składać można do
30 listopada 2009 r.


Szczegóły konkursu dostępne na stronie: www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-96.html


Konkurs PO KL, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Wznowiono nabór wniosków o dofinansowanie działań prowadzących do zwiększenia aktywizacji zawodowo-społecznej społeczności romskiej w zakresie zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji i zdrowia.


Szczegóły:
http://www.wwpe.gov.pl


Dotacje z Funduszu Kryzysowego

Do 30 października 2009 r. można składać wnioski w Fundacji im. Stefana Batorego o dofinansowanie inicjatyw i działań, które odpowiadają na palące problemy społeczne będące wynikiem kryzysu gospodarczego, oraz ważne społecznie przedsięwzięcia, których realizacja jest zagrożona z powodu kryzysu (np. wycofanie lub zmniejszenia spodziewanych środków z funduszy publicznych, od darczyńców prywatnych lub biznesowych). Szczególnie promowane będą:

  • przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, których realizacja jest zagrożona wskutek kryzysu;
  • działania pomocowe i programy stypendialne adresowane do młodzieży ze środowisk ubogich, obszarów wiejskich i małych miejscowości, środowisk zagrożonych bezrobociem, biedą, patologią, itd.;
  • pomoc humanitarna dla grup najbardziej odczuwających skutki kryzysu oraz działania mające na celu zwiększanie dostępu do podstawowych usług dla najuboższych i najbardziej potrzebujących;
  • inicjatywy promujące wartości demokratyczne i przeciwdziałające zagrożeniom populistycznym i demagogicznym.

Środki pochodzą ze specjalnego Funduszu Kryzysowego (Emergency Fund)

Szczegóły na stronie: http://www.batory.org.pl/fund_kryzys.htm

 


Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 2009

Do 11 listopada 2009 r. można zgłaszać kandydatów do IV edycji konkursu „Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej”, która w 2009 roku poświęcona będzie rozwojowi kultury lokalnej, jako czynnikowi życia społecznego najsilniej wzmacniającemu poczucie lokalnej tożsamości i wspólnoty, a tym samym przyczyniającemu się do rozwoju aktywności obywatelskiej.
Kandydatami mogą być:

  • samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
  • organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
  • osoby indywidualne

Nagroda przyznawana jest za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej zrealizowane w latach 2006-2009.

Szczegóły na stronie: http://www.frdl.org.pl/nagroda_frdl.htm


Konkurs na artykuł o edukacji i rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza studentów z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie na artykuł naukowy o edukacji i rynku pracy, odnoszący się do jednej z tematyk: problemy szkolnictwa zawodowego, system kształcenia a potrzeby rynku pracy, kształcenie ustawiczne, problemy rynku pracy na obszarach wiejskich, instytucje rynku pracy i ich usługi, niepełnosprawni na rynku pracy, studenci i absolwenci szkół wyższych na rynku pracy, dyskryminacja na rynku pracy i metody jej przeciwdziałania oraz metody analiz i prognozowania rynku pracy – zastosowanie, aplikacje.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (m.in. notebooki). Najlepsze prace zostaną wydane. Prace zgłaszać należy do 30 listopada 2009 r.

Szczegóły: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/konkurs-na-artykul.html


Konkurs dotacyjny „Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs, który ma na celu wyłonienie projektu na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
Zadaniem tym będzie organizacja jednodniowej konferencji o charakterze debaty publicznej pt. „Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego – dobre praktyki”. Konferencja powinna zostać przeprowadzona w partnerstwie z inną organizacją pozarządową lub wyższą uczelnią.
Celem konferencji jest przedstawienie międzysektorowego partnerstwa oraz zaprezentowanie doświadczeń i perspektyw rozwojowych współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.
Oferty składać można do 22 października 2009 r.

Szczegóły: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/aktualnosci/single-view/back/681/artykul/otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-wsparcia-sektora-pozarzadowego-w-2009-r/


Konkurs PO KL, Działanie 9.3 „Lokalne inicjatywy społeczne”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3 dla dwóch subregionów: nadwiślańskiego oraz metropolitalnego (m.in. powiat gdański). Wnioski można składać do 15 listopada 2009 r.

Szczegóły konkursu na stronie: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/?dzial=966&art=1224


Projekt „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”.

Organizacje pozarządowe powiatu lęborskiego mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych, dotyczących rachunkowości w NGO oraz promocji, marketingu i zarządzania organizacją. Porady są udzielane w Inkubatorze Ekonomii Społecznej przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a w ramach realizowanego przez powiat projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”.


Dni i godziny porad na stronie: http://www.powiat-lebork.com


Warsztaty „Moje kolory”

Centrum szkoleniowe Klauza (filia w Gdyni) zaprasza na zajęcia (10 h) „Moje kolory – warsztat z wykorzystaniem metod arteterapii” skierowane szczególnie do terapeutów, psychologów oraz osób pracujących z dziećmi dysfunkcyjnymi. Warsztaty odbędą się 17 października 2009 r. w Akademii Twórczej Rodziny Atrakcja, Gdynia Leszczyki, ul. Swarzewska 35,

Szczegóły: http://www.atrakcja.net/o-nas.html
 


Konkurs „Instytucje obywatelskie"

Fundacja im. St. Batorego zaprasza organizacje, które co najmniej dwa lata działają na rzecz zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym i wzmacniania roli inicjatyw obywatelskich, upowszechniania zasad poszanowania prawa i przejrzystości w życiu publicznym czy rozwijania współpracy i solidarności międzynarodowej, do udziału w otwartym, dwuetapowym konkursie Programu Instytucje Obywatelskie. Dotacje instytucjonalne (ok.15) przyznawane będą organizacjom na długofalowe działania służące ich wzmocnieniu, np. na koszty programowe, administracyjne, na szkolenia podnoszące kwalifikacje zespołu, poprawę zarządzania, usprawnienia w prowadzeniu księgowości, promocję i fundraising itp.
Dotacje przyznawane będą na rok (2010) lub na dwa lata (2010-2011), w maksymalnej
kwocie 100 000 zł. Do 17 sierpnia 2009 r. można składać listy intencyjne, na podstawie
których zostaną wyłonieni kandydaci następnego etapu.

Szczegóły: http://www.batory.org.pl


Konkurs "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Od 3 sierpnia 2009 r. do końca roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Szczegóły:
http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3196


Konkurs "Człowiek bez barier"

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ogłosiło rozpoczęcie VII edycji konkursu „Człowiek bez barier”, który ma na celu promocję osób z niepełnosprawnością, które odniosły sukces w biznesie, są uznanymi artystami, wybitnymi sportowcami, liderami społeczności lokalnych, cenionymi specjalistami lub znakomitymi organizatorami życia publicznego. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na 15-lecie Stowarzyszenia. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 17 czerwca do 30 września 2009 r.

Szczegóły: http://www.czlowiekbezbarier.pl


Konkurs "Obywatel i prawo V"

Instytut Spraw Publicznych ogłosił kolejną, piątą edycję konkursu grantowego Programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Piąty konkurs grantowy ma na celu finansowe i merytoryczne wspieranie organizacji pozarządowych udzielających porad prawnych i obywatelskich. Granty zostaną przyznane wyspecjalizowanym, doświadczonym organizacjom pozarządowym, udzielającym bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich najbardziej potrzebującym klientom indywidualnym oraz organizacjom pozarządowym wspierającym inne podmioty w tym zakresie.

Wnioski można składać do 30 września 2009 r.
Szczegóły: http://www.isp.org.pl/?v=page&id=693&ln=pl


Konkurs "Ogólnoeuropejska koordynacja metod integracji Romów" - włączenie Romów

Do 25 września 2009 r. można składać wnioski w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej o dofinansowanie projektów w projekcie pilotażowym „Integracja Romów”, zawierającego trzy osobne tematy odnoszące się do następujących kategorii interwencji:
1. wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem;
2. praca na własny rachunek i mikrokredyty;
3. upowszechnianie informacji i zwiększanie stanu wiedzy.
Wnioskodawcy mogą składać wnioski powiązane z powyższymi celami i dotyczące
wyłącznie jednej z trzech poszczególnych kategorii interwencji. Pełny tekst wytycznych dla wnioskodawców składających wnioski w ramach zaproszenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_fr.htm.

Polska wersja ogłoszenia jest dostępna na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:171:0037:0038:PL:PDF


Konkurs "Otwarta szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło II edycję konkursu dla publicznych i
niepublicznych szkół oraz przedszkoli i współpracujących z nimi organizacji pozarządowych,
które wspólnie chcą realizować projekty edukacyjne i obywatelskie, zwłaszcza w
miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Do 15 września 2009 r. moŜna przesyłać wnioski
projektowe z działaniami w następujących obszarach:
- edukacja obywatelska;
- edukacja ekonomiczna;
- edukacja globalna;
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
- wsparcie uczniów zdolnych.

Więcej informacji na stronie:
www.men.gov.pl w zakładce Partnerzy Społeczni


Konkurs „Na dobry początek”

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego ogłosiła drugą edycję konkursu, którego celem jest wsparcie inicjatyw skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców. W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:
ścieżka I – Innowacyjne projekty w zakresie edukacji bądź wychowania, kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat.
ścieżka II – Projekty nastawione na tworzenie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dla dzieci w wieku 3-5 lat, na terenach na których nie ma dostępu do przedszkoli lub jest on utrudniony.
O dofinansowanie mogą ubiegać się: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. osób.
Wnioski należy składać do 7 września 2009 r.

Szczegóły: http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/?p0=24&p1=27


Konkurs - "Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym" (POKL 7.2.1, woj. pomorskie)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego jako Instytucji Pośredniczącej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłosił 15 czerwca 2009 r. konkurs zamknięty w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty ukierunkowane na aktywizację zawodowo-społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego i psychologicznego, klubów i centrów integracji społecznej i innych form działania na rzecz tych osób. Wnioski można składać do 17 lipca 2009 r.

Więcej  >>


Konkurs "Wsparcie Dla Odób Pozostających Bez Zatrudnienia Na Regionalnym Rynku Pracy" (POKL 6.1.1, woj. pomorskie)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Projekty starające się o dofinansowanie powinny realizować zadania z zakresu:

1. Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu   zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

2. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m. in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),

3. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m. in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych  i komunikacyjnych,

4. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym

Wnioski można składać od 30 czerwca 2009 r. do momentu ogłoszenia zakończenia naboru przez urząd.

Więcej   >> 
 


Konkurs "Wsparcie Osób Pzoostających Bez Zatrudnienia Na Regionalnym Rynku Pracy" (POKL, 6.1.1, woj. dolnośląskie)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił 10 czerwca 2009 r. otwarty konkurs w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. O dofinansowanie ubiegać mogą się projekty zakładające upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (np. telepraca, praca rotacyjna) oraz zorganizowanie szkoleń i specjalistycznego doradztwa dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu.
Wnioski należy składać od 29 czerwca do 31 grudnia 2009 r. (dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Więcej   >>   


Konkurs "Inicjatywy Lokalne Na Rzecz Podnoszenia Poziomu Aktywności Zawodowej Na Obszarach Wiejskich (POKL, 6.3, woj. dolnośl.)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił 10 czerwca 2009 r. otwarty konkurs w ramach Priorytetu VI „Rynek otwarty dla wszystkich”. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych, wspierające lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe, doradcze i promujące aktywizację na poziomie zawodowa na poziomie lokalnym.
Wnioski można składać od 29 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Więcej  >> 


Konkurs "Inicjatywy Lokalne Na Rzecz Aktywnej Integracji" (POKL 7.3, woj. dolnośląskie)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 10 czerwca br. ogłosił otwarty konkurs w ramach Priorytetu VII POKL „Promocja integracji społecznej”. Wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu integrację społeczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych typu szkolenia, spotkania,  seminaria oraz poprzez rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego, składać  można od 29 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Więcej   >>  


Konkurs "Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym" (POKL 7.2.1, woj. małopolskie)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił zamknięty konkurs w ramach Priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej” w działaniu 7.2: „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Projekty powinny realizować działania mające na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i rozwój sektora ekonomii społecznej.
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 18 czerwca 2009 r. do 20 lipca 2009 r.


Więcej  >>   


Konkurs "Inicjatywy Lokalne Na Rzecz Podnoszenia Poziomu Aktywności Zawodowej Na Obszarach Wiejskich" (POKL, 6.3, woj, mał.)

Przypominamy o trwającym otwartym konkursie ogłosznym 28 maja 2009 r. przez Wojewódzki Urzad Pracy w Krakowie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, który będzie trwał do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs lub do ogłoszenia jego zamknięcia decyzją WUP. Celem konkursu jest wyłonienie projektów realizujących działania na rzecz podniesienia zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. 

Więcej >> 


Konkurs Instytucje Obywatelskie

Fundacja im. St. Batorego zaprasza organizacje, które co najmniej dwa lata działają na rzecz: zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym i wzmacniania roli inicjatyw obywatelskich, upowszechniania zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym czy rozwijania współpracy i solidarności międzynarodowej, do udziału w otwartym, dwuetapowym konkursie Programu Instytucje Obywatelskie. Dotacje instytucjonalne (ok. 15) przyznawane będą organizacjom na długofalowe działania służące ich wzmocnieniu, np.: na koszty programowe, administracyjne, na szkolenia podnoszące kwalifikacje zespołu, poprawę zarządzania, usprawnienia w prowadzeniu księgowości, promocję i fundraising itp. Dotacje przyznawane będą na rok (2010) lub na dwa lata (2011), w maksymalnej kwocie 100000 zł. Do 17 sierpnia br. można składać listy intencyjne, na podstawie których zostaną wyłonieni kandydaci następnego etapu.

Więcej   >>


Konkurs "Podniesienie Atrakcyjności i Jakości Szkolnictwa Zawodowego (POKL 9.2, woj. małopolskie)

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach wznowionego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 30 kwietnia 2009 r. otwartego konkursu Priorytetu IX POKL: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w działaniach nakierowanych na podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Więcej   >>


Konkurs "Oddolne Inicjatywy Edukacyjne Na Obszarach Wiejskich (POKL 9.5, woj. małopolskie)

Przypominamy o trwającym od dnia 28 maja 2009 r. otwartym konkursie na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX POKL: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Projekty powinny zakładać działania zwiększające aktywność mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Więcej   >>  


Konkurs "Inicjatywy Lokalne Na Rzecz Aktywnej Integracji (POKL 7.3, woj. małopolskie)

Przypominamy o trwającym od dnia 28 maja br. otwartym konkursie w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Celem realizowanych projektów powinna być aktywizacja i integracja społeczności lokalnych, przyczyniająca się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich.

Więcej  >>
 


Konkurs „Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” (woj.małopolskie)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 30 kwietnia br. ogłosił konkurs zamknięty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI POKL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Możliwe są następujące typy projektów w ramach tego konkursu:
1.identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m. in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
2.organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
3.wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
4.realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
b) staże/praktyki zawodowe;
c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
d) subsydiowanie zatrudnienia;
5. wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m. in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
6. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m. in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania;
7. upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m. in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna);
8. wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);
9. opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m. in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Wnioski można zgłaszać do 1 czerwca 2009 r. 

Więcej  >>
 
<<
  Powrót do aktualnych konkursów


Konkurs „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” działanie 9.2 (woj. małopolskie)

WUP w Krakowie 30 kwietnia 2009 r. ogłosił wznowienie naboru projektów do ogłoszonego 17 lutego 2009 r. otwartego konkursu w ramach Działania 9.2., który zakłada wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Więcej   >>


Konkurs Programu Partnerstwo Inicjatyw Społecznych

Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie z Fundacją Roberta Boscha zachęcają organizacje pozarządowe z Polski, Niemiec oraz Ukrainy, Białorusi lub Obwodu Kaliningradzkiego do starania się o dotacje na projekty Współpracy Trójstronnej. Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin życia społecznego i powinny odpowiadać na konkretne potrzeby wybranej społeczności lub grupy docelowej z Białorusi, Obwodu Kaliningradzkiego lub Ukrainy (dotychczas dotowane były działania aktywizujące seniorów, bezrobotnych, ludność wiejską, integrujące wykluczonych społecznie, rozwijające wolontariat, wzmacniające poprzez szkolenia miejscowych liderów młodzieżowych i lokalnych). Dodatkowo projekty powinny zakładać długoterminową współpracę partnerską organizacji uczestniczących w ich realizacji.
29 maja 2009 r. upływa termin składania listów intencyjnych krótko opisujących planowane działania. Na ich podstawie organizatorzy wyłonią organizacje, które zostaną zaproszone do złożenia pełnych wniosków.

Więcej   >>


Konkurs „Fundusze Europejskie Na Poziomie Narodowej Strategii Spójności"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło II edycję konkursu skierowanego do środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 29 maja 2009 r. Dotacje udzielane będą na przeprowadzenie badań naukowych, organizację konferencji oraz publikację prac naukowych podejmujących tematykę polityki regionalnej, przyszłości polityki spójności, spójności regionalnej i rozwoju przestrzennego oraz Ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności. Ministerstwo ma nadzieję, że realizacja poszczególnych projektów przyczyni się do wypracowania metod jeszcze sprawniejszego wdrażania funduszy europejskich i najefektywniejszego wykorzystywania przyznawanych przez UE pieniędzy na lata 2007-2013.

 Więcej  >> 


Konkurs "Wspieranie Rozwoju Stosunków Polsko - Czeskich - 2009"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs projektów realizujących zadania pogłębiania wiedzy obywateli Polski i Czech nawzajem o swoich państwach. Promowane będą inicjatywy podejmujące szeroko rozumianą problematykę stosunków polsko-czeskich, szczególnie zagadnienia polityki tych państw w dziedzinach istotnych dla rozwoju stosunków bilateralnych oraz ważnych dla każdego z nich oddzielnie, naszego wspólnego partnerstwa w UE i innych organizacjach międzynarodowych. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie dwa projekty.


Wnioski można składać do 29 maja 2009 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.msz.gov.pl w zakładce Konkursy
 


Konkurs "Lokalne Inicjatywy Obywatelskie" – woj. pomorskie

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizujących prace budowlano-remontowe, adaptacyjne (łącznie z zakupem wyposażenia) obiektów przeznaczonych na ośrodki kulturalne (świetlice, domy kultury), wychowawcze (np. przedszkola) oraz ośrodki integracji społecznej i aktywizacji zawodowej (kluby, świetlice środowiskowe). Ponadto dofinansowane mogą być działania mające na celu  zagospodarowanie oraz podniesienie estetyki terenów wsi i osiedli poprzez np. budowę placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rowerowych itp.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 15.05.2009 r.
do 15.06.2009 r.

Więcej   >> 
 


Konkurs "Turystyka Uzdrowiskowa" - woj. dolnośląskie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków do konkursu Turystyka uzdrowiskowa. O dofinansowanie mogą starać się projekty na modernizację architektury zdrojowej, termomodernizację budynków poprzez wykorzystanie energii słonecznej czy źródeł geotermalnych, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, rewitalizację parków szczególnie zdrojowych, tworzenie infrastruktury towarzyszącej
(np. parkingi).


Wnioski można składać do 1 czerwca 2009 r.

Więcej   >>
 


Konkurs "Turystyka Aktywna"– woj. dolnośląskie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków do konkursu Turystyka Aktywna, który ma wyłonić najlepsze projekty realizujące działania zakresu modernizacji
i budowy infrastruktury turystyki aktywnej (w tym obiektów rekreacyjnych i sportowych), inwestycje z zakresu termomodernizacji, wykorzystujące energię słoneczną lub źródła geotermalne, dostosowanie obiektów rekreacyjnych i sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać do 1 czerwca 2009 r.

Więcej  >>


Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziedzinie KULTURY FIZYCZNEJ W 2009 R.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie upowszechnianie kultury fizycznej
oraz współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.Termin składania ofert upływa 29 maja 2009 r. (dla zadań realizowanych od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.)

Więcej   >> 


Konkurs "Turystyka Kulturowa – Poza Szlakami" – woj. dolnośląskie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków do konkursu Turystyka kulturowa, który promować będzie działania podejmujące konserwację, restaurację i roboty budowlane prowadzące do adaptacji i wykorzystania zabytkowych budynków (wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków) do pełnienia nowych funkcji, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zastosowanie w nich technik termomodernizacji oraz środków ochrony przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej.
 

Wnioski można składać do 1 czerwca 2009 r.

Więcej   >> 
 


Konkurs Mecenat Malopolski

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłasza III edycję otwartego konkursu w dziedzinie kultury w następujących rodzajach zadań:

1. „Twórczość profesjonalna” – działania sprzyjające uprawianiu i rozwojowi profesjonalnej sztuki,
2. „Regionalizm - wartości – tradycja” – wspieranie regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, umocnienie tożsamości regionalnej, kształtowanie wizerunku regionu, w tym aktywności amatorskiego ruchu kulturalnego w formie orkiestr, chórów itp.,
3. „Edukacja dla kultury” – przygotowanie świadomych odbiorców i uczestników kultury,
4. „Kultura nowoczesna” – wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze nowatorskim w formie i treści,
5.  „Kultura bez granic” -- rozwijanie współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą,
6. „Kapitał myśli” – wymiana dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego poprzez organizację spotkań, warsztatów, konferencji,
7. „Atrakcyjna przestrzeń” – wspieranie nowatorskich działań promocyjnych
i dokumentacyjnych w muzealnictwie i wystawiennictwie,
8. „Zapis - literatura, wydawnictwa, media” – wspieranie nowatorskich inicjatyw wydawniczych oraz dokumentacyjnych i systemów informatycznych poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2009 r.


Więcej   >> 


Konkurs „Edukacja Rozwojowa – 2009”

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.
Edukacja rozwojowa ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz pobudza osobiste zaangażowanie i świadome działanie na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.
O dotacje można się ubiegać w ramach trzech ścieżek dotacyjnych: wydawniczej, szkoleniowej i popularyzatorskiej.
Projekty powinny dotyczyć następujących priorytetowych obszarów tematycznych:
Temat 1: Dzieci – nasz cenny kapitał? Życie dzieci w krajach rozwijających się, dzieci w Milenijnych Celach Rozwoju, prawa dzieci.
Temat 2: Kryzys żywnościowy – przyczyny, konsekwencje, potencjalne rozwiązania
Temat 3: Afryka, Azja, Ameryka Łacińska i Karaiby – różne perspektywy, różne drogi do rozwoju.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 25 maja 2009 r.

Pełna informacja na stronie:
http://er.edudemo.org.pl/
 


Konkurs „Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.”

Do 25 maja 2009 r. można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.. Wyłonione oferty powinny realizować zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez np.; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, wolontariuszy, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego, organizowanie regionalnych imprez i kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji.

 
Więcej   >>


Konkurs "Aktywizacja Zawodowa I Społeczna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym (POKL 7.2.1, woj. dolnośląskie) - ZAWIESZONY

Ogłoszony 18 maja 2009 r. przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu otwarty konkurs w ramach w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej został zawieszony 18 czerwca br.


Konkurs "Wsparcie Ekonomii Społecznej" (POKL, 7.2.2 woj. dolnośląskie) ZAWIESZONY

Ogłoszony 18 maja 2009 r. przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu otwarty konkurs w ramach w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej został zawieszony 25 czerwca br.


 


<< Powrót do nowszych konkursów


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009