Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Konkurs POKL, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił konkurs otwarty nr: III/6.1.1/B/10na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:
1) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m. in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna);
2) rozwój dialogu,  partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
3) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 17 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone
w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.


 


Konkurs PO KL , Działanie V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr DWF_5.4.2_5_2010 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przy czym projekt może obejmować swoim działaniem tylko te powiaty, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w konkursie nr DWF_5.4.2._2_2008 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” przeprowadzonym w 2008 r. przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Konkurs ma charakter otwarty. Wnioski mogą być składane na bieżąco. Ich ocena formalna i merytoryczna będzie dokonywana systematycznie według kolejności wpływu wniosków. Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 20 kwietnia 2010 r. do wyczerpania alokacji w siedzibie Departamentu Wdrażania EFS pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzje o zawieszeniu konkursu w przypadku przekroczenia przez łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w konkursie wartości minimum 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów, przy czym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej o planowanej dacie zamknięcia /zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem
Więcej informacji: www.kapitalludzki.gov.pl
 


KONKURS „FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POZIOMIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło III edycję konkursu „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które resort rozwoju chce w ten sposób zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Wnioski można składać do 27 kwietnia 2010 r. Główne linie tematyczne konkursu dotacji:
•    Polityka regionalna,
•    Przyszłość polityki spójności,
•    Spójność terytorialna i rozwój przestrzenny,
•    Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty o charakterze innowacyjnym, realizowane w następujących formach:
•    badania naukowe lub ekspertyzy oraz prezentacja ich wyników, konferencje (wkład merytoryczny w tym m.in.: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, zwiększenie oddziaływania międzynarodowego konferencji, tłumaczenia), publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdrażania funduszy strukturalnych oraz wsparcia rozwoju regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/III_edycja_konkursu_dotacji_FE_na_poziomie_NSS_260310.aspx


KONKURS „DOBRE PRAKTYKI EFS 2010”

Od 1 marca trwa IV edycja konkursu ogłoszonego przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską „Dobre praktyki EFS 2010” dla projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem „Dobrych praktyk EFS 2010” jest  pokazanie, w jaki sposób unijne środki trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Wszyscy projektodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, powinni przesłać opisy realizowanych projektów wraz z dodatkowymi materiałami, w tym materiałami multimedialnymi oraz innymi materiałami wypracowanymi w ramach projektów do 30 kwietnia 2010 r. W tym roku szczególna uwaga zostanie zwrócona na zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań i praktyk stosowanych przez projektodawców w zakresie zasady równości szans płci w Programie Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/aktualnosci/Strony/konkurs_dobre_praktyki_EFS_2010_010310.aspx


KONKURS PROGRAMU SZCZEGÓŁOWEGO UE „ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI

KONKURS PROGRAMU SZCZEGÓŁOWEGO UE „ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI, MŁODZIEŻY I KOBIET ORAZ OCHRONA OFIAR I GRUP RYZYKA - DAPHNE III 2007 – 2013”.

Ruszył nabór wniosków do unijnego programu „DAPHNE III”, poświęconego walce z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet. O unijne wsparcie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, administracja samorządowa, szkoły wyższe oraz ośrodki badawcze.
Projekty powinny być złożone do 30 kwietnia 2010 roku, bezpośrednio do Komisji Europejskiej za pośrednictwem internetowego systemu PRIAMOS. Ważne jest, aby zainteresowane organizacje realizowały projekt wraz z partnerem z innego kraju Unii Europejskiej. W kwestiach technicznych należy zwrócić uwagę, że wniosek najlepiej wysłać w języku angielskim, niemieckim lub francuskim za pośrednictwem internetowego systemu PRIAMOS.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/397/4816/Program_szczegolowy_UE__DAPHNE_III.html


KONKURS „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury opublikowała ogólne zaproszenie do składania wniosków o dotację w Programie „Uczenie się przez całe życie” na 2010 r. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń. W zaproszeniu zamieszczono terminy składania wniosków w ramach programów sektorowych (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), programu międzysektorowego i programu Jean Monnet.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
www.ec.europa.eu/llp
oraz
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/494141.html


KONKURS GRANTOWY IBM – NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ON-LINE

 30 marca 2010r. firma IBM rozpoczęła nabór wniosków do IV edycji programu Reading Companion. Wybranym projektodawcom IBM udostępni program do nauki języka angielskiego on-line dla dzieci i dorosłych, oparty na nowoczesnej technologii rozpoznawania głosu. W konkursie startować mogą szkoły i organizacje pozarządowe. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco i przyjmowane do 30 kwietnia 2010.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www-05.ibm.com/pl/responsibility/reading.html


KONKURS MAŁYCH GRANTÓW „BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO”

Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza pierwszą edycję konkursu małych grantów „Bezpieczne dzieciństwo”, finansowanego ze środków The VELUX Foundations. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które swoją działalnością non-profit wspierają społeczności lokalne w ochronie dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Dotację można pozyskać na sfinansowanie projektów w następujących zakresach:

a) Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie
Działania profilaktycznie i pomocowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie: projekty profilaktyczne, szkolenia dla dzieci, rodziców, profesjonalistów; pomoc psychologiczna, wsparcie dla ofiar przemocy w sieci i uzależnień od mediów elektronicznych.
b) Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
Pomoc psychologiczna i wsparcie dla rodzin małych dzieci (w wieku 0-3) zagrożonych krzywdzeniem, projekty edukacyjne dla rodziców małych dzieci związane z podnoszeniem umiejętności rodzicielskich, radzeniem sobie z trudnymi emocjami i wychowaniem bez przemocy; organizacja szkoleń dla profesjonalistów pracujących z rodzicami z zakresu zapobiegania krzywdzeniu małych dzieci; tworzenie lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.
c) Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw i krzywdzenia
Pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci krzywdzonych, w szczególności wsparcie dla dziecka-ofiary przestępstwa biorącego udział w procedurach prawnych, w tym przygotowanie do pełnienia roli świadka w sądzie, oraz jego rodziny. Działania edukacyjne w zakresie prawnej i psychologicznej ochrony dziecka-ofiary przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej.

Przyznawane granty mogą się mieścić w przedziale od 5.000 do 20.000 PLN.
Organizacje ubiegające się dotację mogą składać wnioski do 4 maja 2010 r. (osobiście w Biurze Konkursu Grantowego Fundacji Dzieci Niczyje bądź drogą e-mailową na adres konkurs.grantowy@fdn.pl).

Regulamin konkursu i formularze wniosków można znaleźć na stronie Fundacji
www.fdn.pl


KONKURS PO KL, PRIORYTET V DOBRE RZĄDZENIE, DZIAŁANIE 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA

PODDZIAŁANIE 5.4.2 ROZWÓJ DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił konkurs nr DWF_5_4_2_4_2010 pt. „Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz juz istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych”.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu:
•    utworzenie nowych (regionalnych lub/i lokalnych) centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych, na obszarach, na których one nie funkcjonują,
•    wsparcie działalności już istniejących centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych, w zakresie świadczonych usług pod kątem deficytów wskazanych w działalności tych podmiotów.

Wnioski będą przyjmowane są od dnia 31 marca 2010 r. do dnia 7 maja 2010 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art243,konkurs-zamkniety-nr-dwf_5-4-2_4_2010.html


KONKURS PROGRAMU WSPÓLNOTOWEGO NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ PROGRESS

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej w ramach programu Wspólnotowego na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej Progress ogłosiła konkurs na realizację działania VP/2010/012 „Utworzenie 3-letniego ramowego porozumienia z sieciami organizacji NGO na poziomie UE”. Komisja Europejska w ramach niniejszego konkursu zamierza wybrać sieci organizacji NGO na poziomie UE, które będą miały zapewnione wsparcie w latach 2010-2013 na działania w zakresie reprezentowania, promocji oraz obrony praw i interesów obywateli na poziomie UE, poprzez, m.in. dostarczanie ewidencji władzom lokalnym i na szczeblu europejskim na temat osób, których interesy reprezentują, występowanie w ich imieniu i wyrażanie opinii w procesach konsultacji, które będą brane pod uwagę przez różne władze

Komisja Europejska zamierza zawrzeć porozumienia z organizacjami NGO w następujących obszarach tematycznych:

•    przeciwdziałanie ubóstwu i społecznemu wykluczeniu oraz promocja społecznego włączenia,
•    przeciwdziałanie dyskryminacji,
•    promocja równości płci,
•    integracja osób niepełnosprawnych
•    reprezentowanie Romów

W konkursie przyjęto założenie, iż aplikacja może być składana tylko w odniesieniu do jednego z wymienionych obszarów tematycznych. Komisja Europejska zastrzega, iż udzielane wsparcie nie jest przeznaczone na finansowanie specyficznych projektów, lecz ma obejmować koszty funkcjonowania europejskich sieci NGO w omawianym okresie. Termin składania wniosków upływa w dniu 28 maja 2010 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en oraz http://www.dwup.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=43


Konkursy w województwie dolnośląskim

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

 • KONKURS POKL, PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił konkurs otwarty nr: II/7.2.1/B/10 na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:

1)    wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 29 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Szczegóły o konkursie:
http://www.pokl.dwup.pl/index.php/konkursy-2010/ogoszone-konkursy


 • KONKURS POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił konkurs otwarty nr:
III/8.1.1/D/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:

–    szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).
Celem projektów jest wsparcie rozwoju i podnoszenie kwalifikacji pracowników wybranych branż gospodarki wspomagających przygotowanie regionu do organizacji EURO 2012.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 29 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Szczegóły o konkursie:
http://www.pokl.dwup.pl/index.php/konkursy-2010/ogoszone-konkursy

 • KONKURS POKL, PODDZIAŁANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił konkurs otwarty nr: III/6.2/A/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:

2)    wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
•    doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
•    przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
•    wsparcie pomostowe w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
Instytucja organizująca konkurs zwraca uwagę, iż zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu obowiązującym w niniejszym konkursie realizowane projekty muszą zapewniać kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą obejmujące wszystkie ww. instrumenty.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 19 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Szczegóły o konkursie:
http://www.pokl.dwup.pl/index.php/konkursy-2010/ogoszone-konkursy

 • KONKURS POKL, PODDZIAŁANIE 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił konkurs otwarty nr: I/7.3/A/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące oddolne inicjatywy lokalne w zakresie:

1)    projektów przyczyniających się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);
2)    wsparcia inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich;
3)    rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 19 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Szczegóły o konkursie:
http://www.pokl.dwup.pl/index.php/konkursy-2010/ogoszone-konkursy

 • KONKURS POKL, DZIAŁANIA 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs otwarty nr I/9.5/A/10 na projekty w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych obejmujących

1)     tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich
2)     projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach
3)     działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 12 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej
www.efs.dolnyslask.pl

 • KONKURS POKL, DZIAŁANIA 9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH

Przypominamy o trwającym otwartym konkurs nr I/9.1.2/A/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego, na projekty w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach obejmujące:

•    programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych
•    podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)
•    programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki
•    dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych
•    rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery)
•    wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 22 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej
www.efs.dolnyslask.pl


Konkursy w województwie małopolskim

WOJ. MAŁOPOLSKIE

 • KONKURSY PO KL

Przypominamy o trwających konkursach PO KL :
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich POKL/6.3/I/10
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL/7.3/I/10
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Szczegóły na stronie WUP Kraków:

http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/trwajace-konkursy.html


Konkursy w województwie pomorskim

WOJ. POMORSKIE

 • KONKURS DOTACYJNY „POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI II”

Wojewoda Pomorski ogłosił nabór ofert na realizację projektów dotyczących pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w 2010 roku. Oferty można składać do 7 maja 2010. Celem programu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych w środowisku lokalnym, poprawa standardów pobytu i noclegu oraz wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.uw.gda.pl/index.php?n=3689


 • KONKURS GRANTOWY DOTYCZĄCY PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc domowa) w roku 2010. Dofinansowane mogą być następujące zadania:

1/ realizacja programów profilaktycznych i opiekuńczych, szczególnie o nowatorskim charakterze, w tym organizacja wypoczynku podczas wakacji z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym;
2/ interwencja kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc oraz realizacja programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy; (prowadzenie punktów i ośrodków interwencji kryzysowej, punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy oraz grup wsparcia; podejmowanie interwencji w środowiskach zagrożonych w ramach wyjazdowych zespołów interdyscyplinarnych i telefonów zaufania itp.)
3/ organizacja i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie profilaktyki problemów wynikających z uzależnień oraz przemocy, w tym: szkolenia na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, w zakresie wdrażania metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec nadużywających alkoholu pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej oraz podejmowania interwencji w sytuacjach sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.woj-pomorskie.pl/Pages/Lang/pl/Params/L2lkLzM3Mw==/Article/wazne,wiecej.html


Konkurs Projektów Partnerskich Grundtviga

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych: ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.
Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz takich osób oraz mające niewielkie doświadczenie we współpracy międzynarodowej mogą jeszcze do 19 lutego 2010 r. składać wnioski o dofinansowanie projektów partnerskich związanych z organizacją wspólnie z partnerami spotkań, seminariów, konferencji, partnerskich wyjazdów, wymiany doświadczeń (zwłaszcza z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych np.: strony internetowe, e-mail, video-konferencje), z opracowaniem publikacji, analiz i badań dotyczących tematyki projektu i innymi działaniami edukacyjnymi.

Szczegółowy opis zasad konkursu znajduje się na stronie: http://www.grundtvig.org.pl/index.php/ida/30/


Konkurs Programu „Równać szanse 2010”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 50 000 zł na działania trwające od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2010 roku. 

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej diagnozy dostępne na stronie: http://www.rownacszanse.pl/?c=3392


Konkurs Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Władza Wdrażająca Programy Europejskie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów:


 1. Skierowanych do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz na rzecz budowania dialogu międzykulturowego,
 2. Opracowujących i wdrażających procesy integracji nowo przybyłych obywateli państw trzecich w państwach członkowskich
 3. Zwiększających zdolności państw członkowskich w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich.


Ostateczny termin składania wniosków: 24.02.2010

Wytyczne dla Wnioskodawców dostępne są stronie internetowej:
www.wwpe.gov.pl


Konkurs Projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs, w ramach  którego w roku 2010 udzieli dotacji celowych na finansowe wsparcie projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3.000.000 zł.
Do 15 marca 2010 r. można zgłaszać projekty których celem jest, m.in.:


 1. Zwrócenie uwagi władz i społeczeństwa na sprawy związane z potrzebą zapobiegania i likwidacji ubóstwa i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Służące m.in. profilaktyce ich ubóstwu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu nowatorskie działania z osobami z zaburzeniami psychicznymi przyczyniające się zwłaszcza do ich upełnomocnienia i rozwoju samopomocy
 3. Różne formy wsparcia, zwłaszcza te, które zmierzają do aktywizacji i usamodzielniania osób z zaburzeniami psychicznymi
 4. Inspirowanie projektowania oraz organizowania: partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć dla pokonywania przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym, szczególnie w miejscu zamieszkania lub pobytu.


Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1532


Konkursy w województwie dolnośląskim

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

 • Konkurs PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających  bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił otwarty konkurs na projekty obejmujące:
1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
2) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
3) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
4) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
– pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
– staże/praktyki zawodowe,
– szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
– subsydiowanie zatrudnienia;
5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
6) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania;
7) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);
8) jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania;
9) opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych.
Wnioski projektowe można składać od 08 lutego do 31 grudnia 2010 r. (możliwy jest wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Szczegółowe informacje na stronie dolnośląskiego WUP: http://www.pokl.dwup.pl/

 • Konkurs PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił otwarty konkurs na projekty obejmujące wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Działania projektowe obejmować powinny doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektów możliwe jest również  przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) oraz na finansowe wsparcia pomostowe, wypłacane miesięcznie osobom, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu (nie dłużej niż przez 12 miesięcy).
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 15 lutego do 31 grudnia 2010 r. (możliwy jest wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Dokumentacja konkursowa na stronie: http://www.pokl.dwup.pl/

 • Konkurs PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił otwarty konkurs na projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, do poprawy zdolności ich zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych, wspierające lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz rozwijające dialog, partnerstwo publiczno-społeczne i współpracę na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 15 lutego do 31 grudnia 2010 r. (możliwy jest wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.pokl.dwup.pl/

 • Konkurs PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
  Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił otwarty konkurs na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej. W ramach projektów finansowane mogą być:
1) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
2) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
3) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej;
4) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
5) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy;
6) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
7) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie;
8) promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej;
10) organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych, m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
11) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.
Wnioski o dofinansowanie można składać od 15 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (możliwy jest wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Dokumentacja konkursowa na stronie: http://www.pokl.dwup.pl/

 • Konkurs PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
  Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił otwarty konkurs na projekty obejmujące szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 15 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (możliwy jest wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu).

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.pokl.dwup.pl/


Konkursy w województwie małopolskim

WOJ. MAŁOPOLSKIE

 • Konkurs PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił otwarty konkurs na projekty, których celem jest podnoszenie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Wnioski przyjmowane są od 28 stycznia 2010 r. do dnia zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:
http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-63.408.html

 • Konkurs PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
  Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił otwarty konkurs na projekty podejmujące inicjatywy na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.
Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są od 28 stycznia 2010 r. do momentu zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:
http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-73.409.html

 • Konkurs PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs zamknięty na projekty
- tworzące warunki równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych,
- wzmacniające atrakcyjność i podnoszące jakość oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są w terminie od 4 lutego 2010 r. do 15 marca 2010 r.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-912.412.html

 • Przypominamy o trwającym w woj. małopolskim otwartym konkursie w
  ramach Działania 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 6 stycznia 2010, którego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.


Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na stronie:
http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-95.405.html


Konkursy w województwie pomorskim

WOJ. POMORSKIE

 • Konkurs PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej


  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie następujących typów projektów:
 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich).
 2. Wsparcie istniejących przedszkoli i innych palcówek wychowania przedszkolnego (dobrze funkcjonujących oraz zagrożonych likwidacją) poprzez wydłużenie godzin ich pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp., co przyczyni się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Wnioski przyjmowane są od  15 stycznia 2010 r. do 1 marca 2010 r.


Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.defs.woj-pomorskie.pl/pl/konkursy_pokl/priorytet_ix/poddzialanie911_2010

 • Konkurs o Nagrodę „Pomorskiego Klucza”

Biuro Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zaprasza do pierwszej edycji konkursu Nagrody „POMORSKI KLUCZ”. Kapituła Nagrody rozpatrzy wnioski nominacyjne w kategorii:
•    Osoby indywidualne,
•    Organizacje ,
które w nowatorski sposób przyczyniły się do osiągnięcia sukcesów w walce z bezdomnością.
Kapituła weźmie pod uwagę: inicjowanie i wdrażanie programów, podnoszenie standardów jakości usług instytucji, aktywizowanie społeczności lokalnych, wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, promowanie dobrych praktyk.
Termin składania wniosków upływa 15 marca 2010 r.

Formularz wniosku nominacyjnego raz regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.pfwb.org.pl

 • VIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Tczew 7-11 czerwca 2010 r.

Przegląd Teatrów powstał z potrzeby prezentacji dokonań oraz możliwości artystycznych osób niepełnosprawnych. W przeglądzie uczestniczą zespoły sceniczne, w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne. Zespoły mogą liczyć do 10 osób ( większe grupy wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami ) oraz do 3 opiekunów. Prezentacje mogą trwać do 20 minut. Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać „słowa mówionego”, powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji np. taniec, pantomima, teatr światła itd.
Zgłoszenia w formie pisemnej przyjmuje biuro organizacyjne:
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1, tel/fax 58 – 531 55 50.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2010 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/59654


KONKURS PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (PO FIO)

8 stycznia 2010 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Udział w konkursie mogą brać organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, tzw. organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne. Wnioski w wersji elektronicznej i papierowej z wymaganym załącznikiem należy przesłać do 15 lutego 2010 r.
Szczegółowe informacje na stronie www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl.


KONKURS „POLSKA PIĘKNIEJE – 7 CUDÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i firma Smartlink zapraszają do udziałau w III edycji tego konkursu, w którym zostaną przyznane nagrody dla najlepszych przedsięwzięć w siedmiu kategoriach (rewitalizacja, zabytek, produkt promocyjny, obiekt turystyczny, turystyka aktywna, turystyka transgraniczna i międzynarodowa oraz obszary wiejskie).
Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej oraz papierowej wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje itp.) należy przesłać do 15 lutego 2010 r.
Szczegóły konkursu dostępne na stronie: www.mrr.gov.pl


Konkursy w województwie małopolskim

WOJ.MAŁOPOLSKIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił 6 stycznia 2010 r. konkursy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie VIII i IX.

 • Konkurs w ramach PODDZIAŁANIA 8.2.1 PO KL: WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW. Celem Działania 8.2 jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów). Wnioski można składać do 8 lutego 2010 r.
 • Konkurs w ramach PODDZIAŁANIA 9.1.1 PO KL: ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ. Celem Działania 9.1 jest: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia). Wnioski należy składać do 8 lutego 2010 r.
 • Otwarty konkurs w ramach DZIAŁANIA 9.5 PO KL: ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH, którego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.


Szczegółowe informacje o konkursach na stronie:
http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/trwajace-konkursy.html


Konkurs Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składnia wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji między narodami Polski i Litwy.
W ramach Funduszu możliwe jest otrzymanie dofinansowania projektów na organizację wymiany młodzieży polskiej i litewskiej oraz seminariów i szkoleń, których celem będzie wymiana i rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk między polskimi i litewskimi organizacjami, które pracują z młodzieżą, inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską; również poprzez projekty informacyjne i wydawnicze. Wnioski można składać do
18 grudnia 2009 r.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.frse.org.pl/fundusz_polsko_litewski_konk2010


Konkurs ofert na działania informacyjno-promocyjne dla partnerów społecznych i gospodarczych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konkursie ofert na działania informacyjno-promocyjne wspierające ogólnopolską kampanię dotyczącą promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Kapitał Ludzki jako narzędzia pomagającego przedsiębiorcom w walce ze spowolnieniem gospodarczym. W Konkursie udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, organizacje związkowe oraz samorządy zawodowe. Oferty zgłaszane do udziału w konkursie powinny mieć na celu przekazanie przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej informacji na temat różnych form wsparcia ze środków EFS, wytworzenie u przedsiębiorców przekonania, że warto szkolić pracowników, ponieważ przenosi się to na zysk firmy i wzmocnienie jej pozycji w czasie recesji. Działania w szczególności powinny dotyczyć promocji wsparcia udzielanego osobom zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: szkoleń i poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy z wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do wysokości 40 tys. PLN). Wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł brutto. Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2009 r.

Wszelkie informacje na stronie: http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/konkurs_ofert_na_dzialania_informacyjno_promocyjne_dla_partnerow_spolecznych_i_gospodarczych_11_09.aspx


Konkurs „Patriotyzm jutra”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie ogłosili program „Patriotyzm jutra”. Program adresowany jest m.in. do: organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, samorządowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego. Starać się oni mogą o dofinansowanie działań promujących patriotyzm i postawę obywatelską, upowszechniających wiedzę historyczną, znajomość polskiego dziedzictwa kulturowego, polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych. Działania te mogą mieć formę warsztatów, wystaw, konkursów
tematycznych, przedstawień teatralnych, kampanii i akcji społecznych, wydawnictw tradycyjnych i multimedialnych, programów badawczych i dokumentacyjnych, konferencji i seminariów naukowych.
Nabór wniosków odbywa się do 11 stycznia 2010 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/170/patriotyzm-jutra


Konkurs grantowy: „Henkel - zielone granty”

Konkurs jest wspólnym projektem Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska. Na celu ma on budowanie świadomości ekologicznej dzieci oraz młodzieży poprzez wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Projekty zgłaszać mogą przedszkola, szkoły oraz organizacje pozarządowe i samorządowe.
Projekty mogą skupiać się na różnych zadaniach z ochrony środowiska naturalnego w Polsce, np.: ochrony zwierząt, roślin, bioróżnorodności, lasów, rzek, jezior, oszczędzania energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocji recyklingu. Granty mogą być przeznaczone na organizację działań, nagrody dla uczestników, materiały dydaktyczne, promocje, wycieczki edukacyjne. Wnioski można składać do 18 stycznia 2010 r.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie :
http://www.henkel.pl/cps/rde/xchg/SID-0AC83309-9511C49C/henkel_plp/hs.xsl/zielone-granty-4101.htm


Konkurs o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Parlament Europejski ogłosił III edycję konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat, którzy realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. Mogą brać w nim udział osoby lub grupy realizujące np. programy wymiany młodzieży, projekty internetowe i artystyczne w skali europejskiej oraz organizujące imprezy przeznaczone dla młodzieży. Oceniane są projekty już wdrażane. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 stycznia 2010 r.

Szczegóły: http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2009/news-2009_November/CMYP_2009.html


Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Celem Konkursu jest promocja idei społecznego zaangażowania i idei społecznej odpowiedzialności wśród przedsiębiorców. W ramach Konkursu rozpowszechniane są różnorodne przykłady aktywności dobroczynnej przedsiębiorców i nagradzani ci, którzy pomagają rozwiązywać problemy lokalne oraz w sposób szczególny przyczyniają się do trwałych zmian zachodzących w społecznościach lokalnych.
Do konkursu mogą być zgłaszane firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi. Nabór wniosków trwać będzie do 31 stycznia 2010 r. W tym czasie na stronie www.dobroczyncaroku.pl będzie dostępny wniosek elektroniczny, za pomocą których można zgłaszać swoich kandydatów.
Dla organizacji pozarządowych jest to możliwość publicznego wyrażania wdzięczności dla darczyńcy, okazja do umocnienia więzi z nominowaną firmą oraz promocja organizacji i jej działalności.


Europejski konkurs „Narysuj mi prawo”

Z okazji 20. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o prawach dziecka, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej zaprasza dzieci i młodzież (10-18 lat) do udziału w IV edycji konkursu na plakat zatytułowany „20-lecie Konwencji o prawach dziecka”. Plakaty ilustrujące jedno wybrane prawo z Konwencji, wykonane przez przynajmniej 4-osobowe grupy dzieci pod nadzorem dorosłego opiekuna, należy przesyłać do 19 marca 2010 r.


Wszelkie informacje o zasadach konkursu dostępne są na stronie:
http://www.europayouth.eu/index_pl.htm


Konkurs "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich"

Konkurs I/6.3/A/09 PO KL


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu wznowił 5 listopada 2009 r. konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 w ramach PO KL na projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, wspierające lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym oraz rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, można ponownie składać do 31 grudnia 2009 r.


Szczegóły:
http://www.pokl.dwup.pl/index.php/aktualnoci/936-wznowienie-konkursu-otwartego-nr-i63a09


Konkurs „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem”

Trwa VI edycja Programu Grantowego firmy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”, w której o wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł mogą ubiegać się organizacje, grupy nieformalne, instytucje takie jak domy dziecka, ośrodki kultury, biblioteki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja realizujące projekty przeciwdziałające niedożywieniu dzieci oraz propagujące edukację prozdrowotną.

Szczególnie cenione będą wnioski, które:

 • są oparte o rzetelną diagnozę potrzeb i możliwości lokalnego środowiska;
 • włączają do działań młodzież i dzieci, tak aby stały się aktywnymi uczestnikami lub bezpośrednimi realizatorami projektu;
 • są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku;
 • oprócz dożywiania zapewniają także edukację z zakresu zdrowego odżywiania;
 • zapewniają dożywianie w okresie wakacyjnym;
 • włączają elementy edukacji ekologicznej.

Wnioski składać można do 4 grudnia 2009 r.


Szczegółowe informacje o konkursie, jego regulamin i wniosek grantowy dostępne są na stronie:
www.podzielsieposilkiem.pl


 
Archiwum
   >>


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009