Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w grudniu 2009 r.

Według stanu na 31 grudnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 100 267 osób (w kraju 1 892,7 tys. osób).
W grudniu 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 12,0% (w kraju 11,9%).
W grudniu 2009 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 3 119 ofert pracy (w kraju 41,4 tys.). Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 39,5% ogółu zgłoszonych ofert pracy. Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 1 548.
W grudniu w porównaniu do listopada 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zwiększyła się o 6 328 osób, tj. o 6,7%. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano jedynie w powiecie kwidzyńskim o 2,5%. W pozostałych powiatach wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, największy w Gdyni o 24,8%, w powiecie nowodworskim o 17,5% oraz w Sopocie o 13,6%.
W grudniu 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w woj. pomorskim zwiększyła się o 0,7 pkt proc., w kraju o 0,5 pkt proc., tym samym stopa bezrobocia w województwie pomorskim osiągnęła poziom wyższy (o 0,1 pkt proc.) od stopy bezrobocia w kraju. Ostatnio sytuacja taka miała miejsce w lipcu 2007 r., kiedy to stopa bezrobocia w województwie przewyższała stopę bezrobocia w kraju o 0,2 pkt proc.

Osoby zarejestrowane według stanu na 31 grudnia 2009 r.:
•    Bezrobotne kobiety – 52 937 osób, tj. 52,8% ogółu bezrobotnych; w stosunku do listopada 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 2 110 osób, tj. o 4,2% (wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 4 218 osób, tj. o 9,8%).
•    Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 24 303 osoby (24,2% ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrost o 896 osób, tj. o 3,8%.
•    Bezrobotni cudzoziemcy – 74 osoby (w listopadzie 2009 r. – 66 osób).

Osoby poszukujące pracy –2 195 osób, w tym 1 147 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w listopadzie 2009 r. – odpowiednio 2 169 osób i 1 119 osób).
W grudniu 2009 r. – 396 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesiąca uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 1 406 osób (w końcu listopada 2009 r. – 1 568 osób).

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego, stan na 31 grudnia 2009 r.:

       do 25 roku życia  23 362
       które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia  1 326
       długotrwale bezrobotne 
 32 187
       kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  9 484
       powyżej 50 roku życia  20 895
       bez kwalifikacji zawodowych  27 570
       bez doświadczenia zawodowego  21 022
       bez wykształcenia średniego 
 60 367
       samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia  8 972
       które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia  1 440
       niepełnosprawni  5 547


W grudniu 2009 r., w porównaniu do listopada, odnotowano wzrost liczby bezrobotnych wśród wszystkich kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W grudniu 2009 r. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 16 710 osób bezrobotnych, tj. o 21 osób (o 0,1%) mniej ni_ miesiąc wcześniej. Na spadek liczby rejestrujących się bezrobotnych wpłynął spadek rejestrujących się po raz kolejny o 256 osób (o 1,9%), w tym głównie osób rejestrujących się po szkoleniu o 563 osoby (o 35,2%).
Z ewidencji bezrobotnych w grudniu 2009 r. wyłączono 10 382 osoby, tj. o 1 726 osób (o 14,3%) mniej niż w miesiącu poprzednim.
Wyłączenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu:
- nie potwierdzenia gotowości do pracy – 4 346 osób (41,9% ogółu wyłączeń);
- podjęcia pracy - 4 218 osób (40,6,% );
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 432 osoby (4,2%);
- rozpoczęcia stażu – 309 osób (3,0%)

Podsumowanie
Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w grudniu 2009 r. miały wpływ m.in.

  • Większa liczba rejestracji (16,7 tys. osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych (10,4 tys. osób).
  • Mniejsza niż w listopadzie 2009r. liczba rejestracji osób bezrobotnych, wynikająca ze spadku rejestrujących się po raz kolejny (o 0,3 tys., tj. o 1,9%).
  • Mniejsza niż w listopadzie 2009 r. liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 1,7 tys. osób, tj. o 14,3%).

Źródło: http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykul/2885.html

 

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy

 

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009