Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w grudniu 2009 r

Pomimo utrzymujących się tendencji wzrostu bezrobocia, w listopadzie i grudniu 2009 roku zarysowała się poprawa sytuacji na rynku pracy województwa dolnośląskiego w odniesieniu do roku poprzedniego. Wzrost bezrobocia w listopadzie i grudniu 2009 roku był odpowiednio o 784 i 1019 osób mniejszy niż w takim samym okresie w 2008 roku.

Na koniec grudnia 2009 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim wynosiła 146260 osób i w porównaniu do listopada zwiększyła się o 5896 osób, tj. o 4,2% (w grudniu 2008 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 6915 osób, tj. o 6,5%). 
W kraju zanotowano wzrost bezrobocia o 81,6 tys. osób, tj. o 4,5%. 

Z danych statystycznych wynika, że wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2009 roku był większy jedynie od skali wzrostu w grudniu w latach 2004 – 2007, tj. okresu kiedy sytuacja na dolnośląskim rynku pracy była najkorzystniejsza i charakteryzowała się największymi spadkami bezrobocia.

Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w omawianym okresie sprawozdawczym:

 • o 141 bezrobotnych mniej niż w listopadzie, zarazem o 1026 osób więcej niż w grudniu 2008 roku.
 • zmniejszenie o 2101 osób w porównaniu do listopada, odpływu bezrobotnych, w tym o 572 osoby z powodu spadku liczby podjęć pracy, ponadto o 1410 osób z powodu zmniejszenia liczby osób objętych subsydiowanymi programami rynku pracy,
 • spadek liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia (o 1159 mniej niż w listopadzie). Porównywalną skalę spadku zgłoszeń wolnych miejsc pracy notowano również w grudniu w latach poprzednich. Zwiększył się w omawianym okresie sprawozdawczym wskaźnik liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszoną ofertę pracy z 4,4 w listopadzie do 5,7 w grudniu.


Napływ i odpływ bezrobotnych. 
W grudniu 2009 roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 22344 bezrobotnych, tj. o 141 osób mniej niż w listopadzie. Zanotowano między innymi:

 • spadek napływu bezrobotnych rejestrujących się po raz pierwszy  (o 913 osób),
 • wzrost napływu bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny  (o 772 osoby),
 • spadek napływu bezrobotnych mężczyzn  (o 466 osób),
 • wzrost napływu bezrobotnych kobiet  (o 325 osób),
 • wzrost napływu bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy  (o 2257 osób).

W grudniu 2009 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich powiatach.
Największy wzrost wystąpił:

 • w powiecie wrocławskim-grodzkim – o 709 osób  /wzrost w grudniu 2008 roku o 249 osób), 
 • świdnickim – o 559 osób  /wzrost w grudniu 2008 roku o 648 osób/, 
 • kłodzkim – o 534 osoby  /wzrost w grudniu 2008 roku o 735 osób/,  
 • wałbrzyskim – o 484 osoby  /wzrost w grudniu 2008 roku o 817 osób/. 

Najmniejszy, wzrost liczby bezrobotnych (o 12 osób) zanotowano w powiecie dzierżoniowskim   /wzrost o 225 osób w grudniu 2008 roku/.     
    Prawie 31% ogólnego wzrostu bezrobocia w skali Dolnego Śląska przypadało w grudniu 2009 roku na podregion wałbrzyski  (wzrost o 1827 osób), a 24,0% na podregion jeleniogórski  (wzrost o 1418 osób).
W grudniu 2009 roku ponad 65% ogólnego wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych stanowili mężczyźni. Populacja bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się w porównaniu do listopada o 3843 osoby, tj. o 5,6%, a liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 2053 osoby, tj. o 2,8%. Odsetek kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynosił w grudniu 2009 roku 50,8%   (55,6% w grudniu 2008 roku).

Na tle wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych ogółem (o 5896 osób), uwagę zwraca duży wzrost populacji następujących grup osób pozostających bez pracy:
    - poprzednio pracujących         wzrost o 5426 osób
    - bez prawa do zasiłku        o 5209 osób
     - bez wykształcenia średniego     o 4103 osoby
    - zamieszkałych w mieście        o 3698 osób
    - długotrwale pozostających bez pracy    o 3198 osób
    - powyżej 50 roku życia        o 1991 osób
    - bez kwalifikacji zawodowych    o 1616 osób

    Najmniejszy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano w omawianym miesiącu sprawozdawczym wśród osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (wzrost o 94 osoby). O 600 osób zwiększyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieku do 25 roku życia.


<<   Powrót

<< Powrót do działu - Rynek pracy
wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009