Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

GRANTOPISARZE NA START!


We wrześniu w Gródku nad Dunajcem, w Łebie oraz w Dobczycach kształcimy sztab społeczników, których domeną stać się ma efektywne pozyskiwanie funduszy na działalność lokalnych sieci współpracy oraz ich rodzimych stowarzyszeń, fundacji i parafii.
W gronie przedstawicieli lokalnych NGO i parafii z województw małopolskiego, dolnośląskiego i pomorskiego odbyły się pierwsze warsztaty przygotowujące do podjęcia działań w zakresie przygotowania dobrych wniosków o granty, realizowania i rozliczania projektów oraz budowania stabilności finansowej organizacji.


Myślenie projektowe
Grant, wniosek, cykl życia projektu, matryca logiczna, logika projektowa, beneficjent, kwalifikowalność – to nowy katalog terminów naszych beneficjentów.
Zamiarem szkolących jest przybliżenie tajników i metod stosowania tzw. „myślenia projektowego”. Gra toczy się o poważną stawkę! Polska ma możliwość wykorzystania rekordowo dużych środków unijnych w perspektywie lat 2007-2013. Na szkoleniach akcentujemy jednak, iż granty nie są celem, a jedynie środkiem do efektywnego realizowania misji organizacji z wykorzystaniem wachlarza dostępnych krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych źródeł dofinansowania.
Nasz mały konkurs grantowy
Podczas zajęć recenzujemy wspólnie pomysły na pierwsze projekty prezentowane przez naszych Specjalistów ds. projektów. W ramach „małego konkursu grantowego” na warsztatach w Dobczycach konkurs zwyciężyła Nina Telenga (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku) oraz Sylwia Maca (Rodzina Kolpinga w Chełmku). To one przekonały do swych pomysłów najwięcej osób zyskując symboliczne czeki na łączną kwotę 450 tys. zł każda. Rzecz dotyczyła organizacji turnusów rehabilitacyjnych z elementami hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych oraz środowiskowego domu samopomocy. W pięknym Gródku nad Dunajcem w ostatni weekend września podobnego wyczynu dokonała Ania Machnica, której propozycja stworzenia świetlicy dla dzieci z ubogich terenów wiejskich zyskała poparcie rzędu 550 tys. zł.
Wymiana doświadczeń
Nie bez przyczyny kluczowy dzień szkolenia uczestnicy bez wahania nazywają „dniem olśnienia” czy też „dniem, w którym narodził się grant”.
Uczymy się pracy w zespole projektowym, poznajemy swe mocne i słabe strony, podnosimy umiejętności komunikacyjne, budowania relacji, argumentowania.

Szkoleniom przyświeca nie tylko cel przekazania specjalistycznej wiedzy i trening umiejętności grantopisarza, ale również wymiana doświadczeń i wspólne nabywanie nowych. Sieć brzeska i chełmecka złożyły już pierwsze wnioski aplikacyjne do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ich przedstawiciele jak i osoby z członkowskich organizacji, które realizowały już granty dzielą się chętnie zdobytymi doświadczeniami, rekomendacjami, sukcesami lub radzą jak uniknąć błędów. Jedną z metod dydaktycznych jest studium przypadku, prezentacja na forum pomysłów i znajdowanie ich mocnych i słabych stron.

Dumą organizatorów są pochlebne opinie szkolonych nt. jakości warsztatów. Słowa uznania kierujemy do naszego trenera kluczowego p. Roberta Kawałko prezesa Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu – oraz pozostałych zaangażowanych trenerów.


Kolejne szkolenia
Kolejnym krokiem w kierunku budowania kompetencji beneficjentów projektu „Współpraca dla pracy” jest druga część warsztatów „Partnerstwo-Plan-Projekt” realizowana w październiku w Lanckoronie i w Łebie.

Rok zamkniemy warsztatami grup skupiających po 2 sieci (zarówno menadżerów jak i specjalistów), by zbudować wspólne sieciowe projekty z wykorzystaniem dotychczas zdobytych umiejętności i wiedzy.

Efektem finalnym projektu będą bowiem projekty przygotowane przez 8 partnerskich sieci. Czego będą dotyczyć? Oto kilka pomysłów zgłoszonych przez naszych Specjalistów ds. projektów podczas rekrutacji do projektu:

                                                                                           
Urszula Bukowska


Mój pomysł to…


„Stworzenie lokalnego klubu pracy działającego na rzecz promocji zatrudnienia i aktualizacji zawodowej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, osób pracujących pragnących podnieść swoje kwalifikacje, a także młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy, doradztwo i konsultacje dla tych osób”.
Maria Kufel


„Zaangażowanie młodzieży i osób starszych w życie parafii, stworzenie świetlicy, organizowanie spotkań tematycznych, rozwój biblioteki, założenie grupy „Ruch i zdrowie”,  oraz klubu seniora, stworzenie strony internetowej dla parafii”
Bogusława Młynarczyk


 „Utworzenie punktu konsultacyjnego, gdzie można by skorzystać z dostępu do informacji nt. prawnych możliwości założenia własnego biznesu.”
Joanna Solak


„Chciałabym stworzyć możliwość nauki obsługi komputera i Internetu ludziom starszym”.
Halina Piekarska


„Chciałabym powołać do życia Centrum Kobiety Aktywnej, w ramach którego kobiety mogłyby skorzystać z doradztwa zawodowego, psychologicznego, kursów dokształcających oraz uzyskać pomoc w samozatrudnieniu.”
Grażyna Rzepka-Płachta


„Stworzenie lokalnego klubu pracy, kursy i szkolenia zawodowe dla odbiorców programów; współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, doradztwo i konsultacje dla beneficjentów.
-Stworzenie strony internetowej, na której będą zamieszczone oferty pracy.
-Nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu.
-Pomoc młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy”.
Mariusz Brańka


„Zorganizowanie klubu, którego celem jest udzielenie wszechstronnej pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, organizowania szkoleń zawodowych”.
Sylwia Maca


Co motywuje naszych Specjalistów:


 „Podniesienie umiejętności z zakresu przygotowywania projektów, zarządzania nimi, pozyskiwania funduszy, rozszerzenie działalności stowarzyszenia”.
Mariusz Brańka

 „Chęć rozszerzenia działalności stowarzyszenia w obszarze rynku pracy na terenie gminy Osiek, podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania projektów i pozyskiwania funduszy.”
Maria Kufel

„Możliwość zdobycia nowych doświadczeń, możliwość wprowadzenia nowych form pracy”.
Darek Koster

„Poprzez udział w projekcie chcę zdobyć informacje i umiejętności, które w lepszy sposób przygotują mnie do pracy i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”.
Sylwia Maca

„Moim pragnieniem jest zdobycie umiejętności i wiadomości pozwalających na pozyskiwanie środków, które umożliwią poszerzenie działań świetlicy”.
Joanna Solak

„Chęć pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, mających mniejsze szanse na dobre wykształcenie”
Halina Piekarska

„Udział w projekcie jest dla mnie nie tylko wyzwaniem pozwalającym na zdobycie nowych umiejętności, ale również cennym doświadczeniem, które chciałabym wykorzystać angażując się w działaniach na rzecz osób bezrobotnych i w trudnej sytuacji życiowej”

Grażyna Rzepka-Płachta

„Chęć zdobycia wiedzy i umiejętności, poznania nowych ludzi, zapoznanie się z problemem bezrobocia, podniesienie swoich kwalifikacji”

Sylwester Ścibor

 

<<  Powrót do działu - Z życia sieci


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009