Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w czerwcu 2009 r.

Informacja za czerwiec 2009 r.

Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób
(w kraju 1 658,7 tys. osób).
W czerwcu 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,1% (w kraju 10,7%).Do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 4 775 ofert pracy (w kraju 79,0 tys.).Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 44,2% ogółu zgłoszonych ofert pracy. Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 2 821, w tym 696 (24,7%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc.
W porównaniu do maja 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zmniejszyła się o 842 osoby, tj. o 1,0%.
W czerwcu 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 12 powiatach województwa pomorskiego, największy w powiecie nowodworskim – 10,6%. Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 8 powiatach (bytowskim, chojnickim, gdańskim, kościerskim, starogardzkim, sztumskim oraz w mieście Gdańsk i Słupsk)
W czerwcu 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim, zmalała podobnie jak w kraju o 0,1 pkt proc.
Liczba zgłoszonych ofert pracy w czerwcu 2009 r. była wyższa tylko o 6 ofert (o 0,1%) w stosunku do maja 2009 r. Wzrosła przede wszystkim liczba ofert pracy subsydiowanej o 165 (o 8,5%), natomiast zmniejszeniu uległa liczba zgłoszonych ofert pracy niesubsydiowanej o 159 (o 5,6%). Niepokojącym jest również fakt spadku liczby ofert pracy sezonowej o 418 ofert (o 31,4%).


Osoby zarejestrowane według stanu na 30 czerwca 2009 r.

Bezrobotne kobiety – 45 965 osób (56,1% ogółu bezrobotnych); w stosunku do maja 2009 r. spadek o 457 osób, tj. o 1,0% (spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 385 osób, tj. o 1,1 %).
Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 23 000 osób (28,1% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost o 149 osób, tj. o 0,7%.
Bezrobotni cudzoziemcy - 52 osoby (w maju 2009 r. – 59 osób).
Osoby poszukujące pracy – 2 186 osób, w tym 1 105 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w maju 2009 r. - odpowiednio 2 152 osoby i 1 119 osób).
W czerwcu 2009 r. - 596 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesiąca uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 1 690 osób (w końcu maja 2009 r. – 1 607 osób).


Napływ, odpływ z bezrobocia

W czerwcu 2009 r. zarejestrowały się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 13 573 osoby bezrobotne, tj. o 296 osób (o 2,2%) więcej niż miesiąc wcześniej. Na wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych wpłynął zarówno wzrost
rejestrujących się po raz pierwszy o 51 osób (o 1,6%) oraz wzrost rejestrujących się po raz kolejny o 245 osób (2,4%), zwłaszcza osób po stażu ( wzrost o 202 osoby – 56,1%).
Z ewidencji bezrobotnych w czerwcu 2009 r. wyłączono 14 415 osób, tj. o 126 osób (o 0,9%) mniej niż w miesiącu poprzednim.
Wyłączenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu:
- podjęcia pracy - 5 064 osoby (35,1% ogółu wyłączeń);
- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 4 953 osoby (34,4%);
- rozpoczęcia szkolenia – 1 528 osób (10,6%);
- rozpoczęcia stażu – 1 049 osób (7,3%);
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 617 osób (4,3%).
Wśród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w czerwcu 2009 r., 3 971 osób podjęło pracę niesubsydiowaną (o 160 osób, tj. o 3,9% mniej niż miesiąc wcześniej) oraz 1 093 osoby podjęły pracę subsydiowaną (o 181 osób, tj. o 19,8% więcej niż w miesiącu poprzednim), w tym najwięcej osób podjęło działalność gospodarczą – 542 osoby (więcej o 75 osób, tj. o 16,1%), prace interwencyjne – 267 osób (mniej o 19 osób, tj. o 6,6%) oraz podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 177 osób (więcej o 105 osób, tj. o 145,8%)

Źródło: http://wup.gdansk.pl
 

<<  Powrót

<<  Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009