Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie dolnośląkim w czerwcu 2009 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim wynosiła na koniec czerwca 2009 roku 130644 osoby, czyli zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3362 osoby (w maju zanotowano spadek bezrobocia o 3206 osób, a w kwietniu liczba bezrobotnych zmalała o 2745 osób). Spadek bezrobocia w omawianym miesiącu sprawozdawczym był o 156 osób większy niż w maju, był jednocześnie o 2083 osoby mniejszy niż w czerwcu 2008 roku. W czerwcu br. zanotowano na dolnośląskim rynku pracy następujące tendencje:

• zwiększył się w porównaniu z poprzednim miesiącem napływ bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w czerwcu br. 18200 bezrobotnych, tj. o 278 osób więcej niż w maju. O 296 osób zwiększył się napływ bezrobotnych dotychczas nie pracujących. Napływ bezrobotnych, którym nie upłynął okres12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) wzrósł o 65 osób. O 218 osób zmalał napływ bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, jednocześnie zmniejszyła się z 506 osób w maju do 38 osób w czerwcu liczba osób zgłoszonych przez pracodawców do zwolnienia grupowego,

• zanotowano wzrost odpływu bezrobotnych, w tym głównie z tytułu zwiększenia liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy. W czerwcu br. subsydiowaną aktywizacją zawodową objęto 5678 bezrobotnych, tj. o 501 osób więcej niż w maju,

• zanotowano spadek liczby bezrobotnych podejmujących pracę. W omawianym miesiącu sprawozdawczym pracodawcy zatrudnili 7604 bezrobotnych, tj. o 765 osób mniej niż w miesiącu poprzednim. Prawie 80% podjęć pracy  dotyczyło zatrudnienia niesubsydiowanego,

• zmniejszyła się w porównaniu do maja liczba ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy. W czerwcu br. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7315 ofert zatrudnienia, tj. o 192 mniej niż w poprzednim miesiącu. Na 1 zgłoszoną ofertę pracy przypadało przeciętnie 2,5 rejestrujących się bezrobotnych (2,5 w maju, 1,8 w czerwcu 2008 roku),
 
• wzrosła liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W czerwcu br. z tego powodu status bezrobotnego utraciło 6898 osób, tj. o 447 więcej niż w maju.
W czerwcu br. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 18200 bezrobotnych, tj. o 278 osób więcej niż w maju.

Z rejestru bezrobotnych wyłączono w czerwcu  br. 21562 osoby, tj. o 434 więcej niż w maju, jednocześnie o 820 osób więcej niż w czerwcu 2008 roku.

W czerwcu 2009 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7315 ofert zatrudnienia - o 192 mniej niż w maju, jednocześnie o 1412 mniej niż w czerwcu 2008 roku. Ponad 51% ogółu zgłoszonych ofert zatrudnienia stanowiły propozycje pracy subsydiowanej (49,4% w miesiącu poprzednim, 32,4% w czerwcu 2008 roku).

W omawianym miesiącu wystąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w 24 powiatach (łącznie o 3494 osoby, największy w powiatach: kłodzkim, świdnickim i oleśnickim), natomiast wzrost zanotowano w 5 powiatach – wrocławskim-grodzkim, trzebnickim, średzkim, strzelińskim oraz polkowickim (łącznie o 581 osób).

W czerwcu zmniejszyła się populacja wszystkich grup bezrobotnych. Między innymi, po kilku miesiącach wzrostu zarysowały się tendencje spadku liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu (spadek o 19 osób).

Dużym udziałem w ogólnym spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych (o 3362 osoby) charakteryzują się osoby bez wykształcenia średniego (spadek o 2664 osoby), długotrwale bezrobotni (spadek o 1655 osób) oraz bez kwalifikacji zawodowych (spadek o 1228 osób).

Zmniejszyła się skala spadku bezrobocia wśród osób powyżej 50 roku życia (z 697 osób w maju do 539 osób w czerwcu) natomiast blisko 4-krotnie wzrosła skala spadku bezrobocia wśród osób do 25 roku życia (z 242 osób w maju do 902 osób w czerwcu).

Również zmalała o 416 osób skala spadku bezrobocia na wsi (z 1579 osób w maju do 1163 osób w czerwcu) natomiast wzrosła o 572 osoby skala spadku bezrobocia w miastach (z 1627 osób w maju do 2199 osób w czerwcu).

Podobnie jak w poprzednim miesiącu zanotowano większy spadek bezrobocia wśród mężczyzn. Liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się w czerwcu br. o 1786 osób, natomiast populacja kobiet zmalała o 1576 osób. Odsetek bezrobotnych kobiet wzrósł w czerwcu z 51,6 do 51,8%.

Źródło: http://www.dwup.pl

 

<<   Powrót

<<   Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009