Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W tym numerze przedstawiamy kolejne możliwości zdobywania funduszy przez organizacje działające na rzecz rynku pracy. Tym razem prezentujemy Priorytet VII POKL: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupy docelowe
Projekty konkursowe mogą być adresowane do następujących grup beneficjentów:
• osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego   powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
• otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 4, 6, 9, 10, 11 i 12)
• instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typów projektów nr 9, 11, 12 i 13)
• partnerzy społeczni i gospodarczy (w zakresie typów projektów nr 11, 12 i 13)

Typy projektów
W ramach tego Poddziałania realizowane mogą być następujące typy projektów dotyczące osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
• wsparcie m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe dla tworzenia i  działalności podmiotów zajmujących się integracją społeczną, niedziałających dla osiągnięcia zysku - takich jak: centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej),
• organizowanie kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• staże oraz zajęcia pomagające w powrocie do pracy odbywające się bezpośrednio u pracodawcy,
• pokrywanie części kosztów utrzymania pracownika pracodawcom, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym,
• poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe dla tych osób oraz ich otoczenia,
• rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego, takich jak: środowiskowa praca socjalna, centra aktywizacji i animacji lokalnej, indywidualny trening pracy oraz docieranie do osób bezdomnych i praca z nimi w ich środowisku życia mająca na celu pomoc im w powrocie do społeczeństwa,
• pomoc tym osobom w przezwyciężaniu ich indywidualnych barier w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy,
• rozwijanie u tych osób umiejętności współpracy z innymi ludźmi, które pomogą im w przyszłej pracy,
• tworzenie instytucji pomagających osobom niepełnosprawnym (w tym również osobom z zaburzeniami psychicznymi) w odnalezieniu się na rynku pracy,
• promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• tworzenie pozaszkolnych form integracji społecznej dla młodzieży, takich jak: świetlice czy kluby środowiskowe, w których będą realizowane programy pomagające im odnaleźć się w społeczeństwie i pracy zawodowej,
• organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu,
• rozwój współpracy między podmiotami publicznymi i społeczeństwem na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
• prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym też działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Terminy naboru wniosków
Terminy naboru wniosków w ramach konkursów Poddziałania 7.2.1:
• dolnośląskie: nabór od 18.05.2009 r. do 17. 06.2009 r. — 05.06.2009 r. ogłoszono decyzję o jego wcześniejszym zawieszeniu
• lubelskie: nabór od 16.02.2009 r. do 31.12.2009 r.
• lubuskie: nabór od 16.02.2009 r. do wyczerpania środków
• kujawsko-pomorskie: nabór trwał od 10.04.2009 r. do 05.06.2009 r.
• łódzkie: nabór trwał od 02.02.2009 r. do 20.03.2009 r.
• małopolskie: nabór od18.06.2009 do 20.07.2009 r.
• opolskie: nabór zostanie ogłoszony w czerwcu br.
• podkarpackie: nabór trwał od 04.02.2009 r. do 25.03.2009 r.
• podlaskie: nabór planowany jest na II kwartał 2009 r.
• pomorskie: nabór trwał od 19.01.2009 r. do 03.03.2009 r.
• śląskie: nabór planowany na lipiec 2009 r.
• świętokrzyskie: nabór trwa od 08.06.2009 r.
• warmińsko-mazurskie: nabór planowany jest na II kwartał 2009 r.
• wielkopolskie: nabór trwał od 17.02.2009 r., zawieszony 31.03.2009 r.
• zachodniopomorskie: nabór trwał od 02.02.2009 r., obecnie zawieszony
• mazowieckie: nabór trwał od 18.02.2009 r. do 31.03.2009 r.

                                                                                                                                  Opr. AW
Źródło:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


<<   Powrót do działu - Przewodnik po funduszach


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009