Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie Osób Pozostających Bez Zatrudnienia Na Regionalnym Rynku Pracy

Do organizacji działających na rzecz rynku pracy, a do takich należą partnerzy w sieciach powstałych w ramach realizacji projektu „Współpraca dla pracy”, skierowane są konkursy ogłaszane w ramach Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich osób, Działania 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Jest to Poddziałanie o charakterze konkursowym, w którym o dofinansowanie starać mogą się  wszystkie podmioty chcące wspierać osoby bezrobotne i bierne zawodowo.
Grupy docelowe projektów to w szczególności:
• osoby pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
•  kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
• osoby do 25 roku życia,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby po 45 roku życia,
• osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z rolnictwem,
•  instytucje rynku pracy i ich pracownicy,
•  podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Przykładowe działania realizowane w ramach projektów Poddziałania 6.1.1:
• diagnozowanie potrzeb osób bezrobotnych, np. w zakresie szkoleń oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
• organizacja szkoleń i warsztatów uczących poszukiwania pracy oraz np. pracy zespołowej i innych kluczowych kompetencji na rynku pracy,
• zorganizowanie wsparcia psychologa, doradcy zawodowego dla osób wchodzących na rynek pracy lub powracających na rynek pracy,
• aktywizacja zawodowa realizowana poprzez: pośrednictwo pracy, poradnictwo, praktyki zawodowe, staże, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia;
szkolenia i doradztwo dla wolontariuszy,
• dofinansowanie do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,
•  promocja elastycznych form pracy (praca rotacyjna, na część etatu, telepraca),
• wsparcie dla pracowników, którzy znaleźli pracę po ukończeniu szkolenia, już w miejscu zatrudnienia,
• organizowanie kampanii promocyjnych wśród pracodawców zachęcających do zatrudniania osób w trudnej sytuacji oraz tworzenie bazy informacyjnej o ofertach pracy, szkoleń, staży, zwłaszcza za pomocą nowoczesnych technik, jak Internet,
•  szkolenia dla kadr firm i instytucji zajmujących się rynkiem pracy oraz promowanie współpracy partnerów prywatnych i publicznych,
• badania i monitoring regionalnego rynku pracy.

W ramach Poddziałania 6.1.1 można uzyskać wsparcie w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu (minimalna wartość projektu to 50 000 zł, maksymalna nie została określona).
Terminy ogłaszania i naboru wniosków do konkursów w ramach Poddziałania 6.1.1:

• dolnośląskie:. ogłoszony 18 maja br., nabór od 01.06.2009 r. do 31.12.2009 r. lub do wyczerpania środków
• kujawsko-pomorskie: nabór trwał od 17.02.2009 r. do 31.03.2009 r.
• lubelskie: nabór planowany jest na III kwartał 2009 r.
• lubuskie: nabór od 16.02.2009 r. do 31.12.2009 r. lub do wyczerpania środków
• łódzkie: nabór od 18.05.2009 r. do 30.06.2009 r.
• małopolskie: nabór od. 30.04.2009 r. do 01.06.2009 r.
• mazowieckie: nabór od 16.04.2009 r. do momentu wyczerpania środków
• opolskie: nabór od 28.04.2009 r. do 28.05.2009 r.
• podkarpackie: nabór od 30.04.2009 r. do 04.06.2009 r.
• podlaskie: nabór od 25.05.2009 r. do 30.06.2009 r.
• pomorskie: nabór od 16.02.2009 r. do 31.12.2009 r. lub do wyczerpania środków
• śląskie: nabór od 27.02.2009 r. do 31.12.2009 r. lub do wyczerpania środków
• warmińsko-mazurskie: nabór od 26.01.2009 r. do 31.12.2009 r. lub do wyczerpania środków
• wielkopolskie: nabór od 17.02.2009 r. do 31.12.2009 r. lub do wyczerpania środków
• zachodniopomorskie: nabór trwał od 26.01.2009 r. do 04.03.2009 r.


Źródło:
www.funduszeeuropejskie.gov.p
 

<<   Powrót do działu  - Przewodnik po funduszach


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009