Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Podsumowanie sytuacji na rynku pracy w II kwartale 2009 r.

W II kwartale 2009 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 17,2 mln osób (z tego 15,8 mln pracujących i 1,4 mln bezrobotnych), a biernych zawodowo 14,3 mln osób.
W porównaniu z II kwartałem 2008 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 317 tys. osób (tj. o 1,9%), natomiast populacja biernych zawodowo zmniejszyła się o 192 tys. osób, tj. o 1,3%. W stosunku do I kwartału 2009 r. liczba osób aktywnych zawodowo wzrosła o 74 tys. osób, tj. o 0,4%, a populacja biernych zawodowo zmalała o 22 tys. osób tj., o 0,2%.
W II kwartale 2009 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła 54,7% ogółu ludności w wieku
15 lat i więcej. Podobnie jak w poprzednich kwartałach wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w populacji mężczyzn (63,2%) niż kobiet (47,0%).
Odnotowano wzrost populacji pracujących w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku jak i w stosunku do poprzedniego kwartału. W II kwartale 2009 r. pracujący stanowili 50,4% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z I kw. 2009 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 133 tys. (tj. o 0,8%.) Wzrost ten wystąpił w populacji mężczyzn jak i kobiet (odpowiednio o 0,9% i 0,8%). Wzrosła liczba pracujących w miastach i na wsi (odpowiednio o 84 tys., tj. o 0,9% oraz o 49 tys. tj. o 0,8%).
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w II kw. 2009 r., wyniósł 64,8% i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 0,3 pkt. Wzrost ten wystąpił niezależnie od miejsca zamieszkania. W stosunku do I kw. 2009 r. wskaźnik ten zwiększył się również o 0,3 pkt. W miastach odnotowano wzrost tego wskaźnika (o 0,6 pkt), natomiast na wsi niewielki spadek (o 0,1 pkt).
Przeciętny tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pracy w II kwartale 2009 r. wyniósł 40,5 godz. (40,0 godz. w miastach i 41,2 godz. na wsi) i był krótszy o blisko 1 godz. niż przed rokiem, a w stosunku do I kwartału 2009 r. był dłuższy o blisko 1 godz. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, kobiety pracowały krócej niż mężczyźni (przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet wyniósł 37,6 godz., a mężczyzn 42,9 godz).
W II kwartale 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem. Zbiorowość bezrobotnych liczyła 1355 tys. osób i w okresie roku zwiększyła się o 159 tys. osób, tj. o 13,3%. W ciągu kwartału populacja bezrobotnych zmniejszyła się o 59 tys. osób (tj. 4,2%). Wzrost bezrobocia odnotowany w skali roku w większym stopniu dotyczył mężczyzn niż kobiet. Liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 99 tys. osób, tj. o 16,3%, a bezrobotnych kobiet o 60 tys. osób, tj. o 10,2%. Zbiorowość bezrobotnych mieszkańców miast zwiększyła się o 102 tys. osób, tj. o 13,9%, natomiast wsi – o 57 tys. osób, tj. o 12,4%. W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba bezrobotnych mężczyzn i kobiet spadła odpowiednio o 19 tys., tj. o 2,6% i 40 tys., tj. o 5,8%. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, wzrost bezrobocia wystąpił na wsi (o 10 tys., tj. o 2,0%), natomiast w mieście odnotowano spadek tej populacji (o 68 tys., tj. 7,5%).
Spośród bezrobotnych, spełniających kryteria stosowane w BAEL, w II kwartale 2009 r. 67,2% osób było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (przed rokiem – 67,3%, a w poprzednim kwartale 66,6%). Z tej grupy zasiłek dla bezrobotnych pobierało 16,1% osób (przed rokiem – 10,0%, w poprzednim kwartale – 12,7%).
W II kwartale 2009 r. stopa bezrobocia ogółem wyniosła 7,9%, natężenie bezrobocia wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 0,8 pkt, a w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszyło się o 0,4 pkt. Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 13 województwach; największy w województwie opolskim (o 4,8 pkt), lubuskim (o 3,7 pkt), świętokrzyskim (o 3,5 pkt) oraz małopolskim (o 2,0 pkt), natomiast spadek stopy bezrobocia odnotowano w 3 województwach; największy w mazowieckim (o 0,9 pkt) oraz pomorskim (o 0,5 pkt) i lubelskim (o 0,4 pkt).
W skali roku wystąpił wzrost natężenia bezrobocia wśród wszystkich prezentowanych grup wieku. Największy odnotowano wśród osób w wieku 15-24 lata (wzrost o 2,1 pkt). W analizowanym kwartale najniższa stopa bezrobocia (5,7%) wystąpiła wśród osób w wieku 35–44 lata.
Analogicznie do poprzedniego okresu w II kwartale 2009 r. najniższe natężenie bezrobocia dotyczyło osób z wykształceniem wyższym, dla których stopa bezrobocia wyniosła 3,6%. Nadal najwyższy wskaźnik bezrobocia notuje się wśród osób bez przygotowania zawodowego i o najniższym poziomie wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym stopa bezrobocia wyniosła 14,3%, wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 11,3%, a z zasadniczym zawodowym – 9,2%.
Stopa bezrobocia zwiększyła się w ujęciu rocznym we wszystkich grupach ludności wyodrębnionych ze względu na poziom wykształcenia. Największy wzrost tego wskaźnika odnotowano wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, gimnazjalnym i niższym oraz z zasadniczym zawodowym (odpowiednio o 2,1 pkt, o 1,8 pkt oraz o 1,5 pkt).
W II kwartale 2009 r. główną przyczyną zaprzestania pracy przez osoby bezrobotne uprzednio pracujące była likwidacja zakładu pracy lub stanowiska pracy. Powód ten wskazało 35,3% tej populacji (przed rokiem 24,4%, w poprzednim kwartale – 31,7%). Udział osób bezrobotnych uprzednio pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, jak i z poprzednim kwartałem (odpowiednio o 5,1pkt wobec 0,5 pkt).
Liczba bezrobotnych długotrwale poszukujących pracy wyniosła 331 tys. osób i w porównaniu z poprzednim kwartałem jak i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku była niższa odpowiednio o 21 tys., tj. o 6,0% i o 41 tys., tj. o 11,0%. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 24,4%, a w stosunku do I kwartału 2009 r. jak i II kw. 2008 r. zmniejszył się (odpowiednio o 0,5 pkt oraz o 6,7 pkt). W analizowanym kwartale zjawisko długotrwałego bezrobocia w większym stopniu dotyczyło kobiet (25,8% wobec 23,0% dla mężczyzn) oraz mieszkańców wsi (22,8% wobec 25,4% dla mieszkańców miast).
Zbiorowość biernych zawodowo liczyła 14253 tys. osób i stanowiła 45,3% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 192 tys., tj. o 1,3%, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału o 22 tys., tj. o 0,2%. Podobnie jak przed rokiem i w poprzednim kwartale, większość ludności biernej zawodowo mieszkała w miastach (62,2%).
Wśród osób biernych zawodowo przeważały kobiety – 8761 tys. osób, tj. 61,5% ogółu biernych zawodowo. Blisko połowa z nich (46,1%) była w wieku produkcyjnym (18–59 lat). Większość kobiet biernych zawodowo miała niski poziom wykształcenia (43,6% gimnazjalne i niższe, 17,3% - zasadnicze zawodowe).


Podsumowanie
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego
w II kwartale 2009 r. wskazują, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku:

  • wzrosła liczba pracujących, ale zwiększyła się także liczba bezrobotnych,
  • wzrósł wskaźnik zatrudnienia niezależnie od miejsca zamieszkania,
  • wzrósł wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet,
  • zmniejszyła się liczba osób niepracujących przypadających na 1000 osób pracujących,
  • wzrósł udział bezrobotnych uprzednio pracujących w sektorze przemysłowym,
  • wzrosła stopa bezrobocia dla kraju i większości województw,
  • wzrosła stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15–24 lata,
  • wzrosła stopa bezrobocia absolwentów szkół, nadal co piąty absolwent poszukiwał pracy,
  • spadła liczba osób biernych zawodowo, a odsetek osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy pozostał na tym samym poziomie.


Źródło www.stat.gov.pl
 

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009