Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Podsumowanie sytuacji na rynku pracy w I kwartale 2009 r.

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy miał niewatpliwy wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju w I kwartale br., ale mimo widocznych niekorzystnych zjawisk ich natężenie jest zdecydowanie mniejsze niż w innych krajach europejskich.

Analiza wstępnych wyników kwartalnego badania aktywności ekonomicznej ludności pokazuje, że liczba osób pracujących wynosiła 15 714 tys. i zmniejszyła się o 1,8% w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku. Jednak w ujęciu rocznym zwiększyła się ona o 199 tys., czyli o 1,3%. Analogicznie do poprzedniego roku w większym stopniu wzrosła liczba pracujących kobiet (o 1,9%) niż mężczyzn ( o 0,8%).
Wskaźnik zatrudnienia w I kwartale br. wyniósł 50 % (o 1,0 pkt proc. mniej niż w IV kwrtale ubiegłego roku) i wzrósł w skali roku o 0,6 pkt proc. Wzrost był obserwowany we wszystkich grupach wiekowych, a co ciekawe największy — o 1,2 pkt proc. do 58 % —dla osób w wieku 45-59/64 lat. 

Liczba aktywnych zawodowo w I kwartale br. wyniosła 17128 tys. (o 252 tys. więcej niż przed rokiem). Współczynnik aktywności zawodowej ukształtował się na poziomie 54,5% i zmniejszył się w stosunku do poprzedniego kwartału (o 0,2 pkt proc.), ale był o 0,8 pkt proc. wyższy niż w I kwartale ub. roku.

Liczba osób bezrobotnych zwiększyła się zarówno w skali kwartału, jak i roku – odpowiednio o 22,5% i o 3,9%. Odsetek osób spełniających kryteria bezrobotnego wg BAEL i jednocześnie deklarujących, że są zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem (z 64,0% do 66,6%).

Stopa bezrobocia według BAEL wyniosła w I kwartale br. 8,3% i była wyższa zarówno w ujęciu kwartalnym (o 1,6 pkt proc.), jak i w stosunku do analogicznego okresu ub. roku (o 0,2 pkt proc.). Wzrost bezrobocia w ujęciu rocznym obserwowano w miastach (o 0,3 pkt proc. do 8,5%), podczas gdy na wsi utrzymał się jego nieznaczny spadek (o 0,1 pkt proc. do 7,8%). Stopa bezrobocia wśród kobiet (8,9%) nadal przekraczała stopę bezrobocia dla mężczyzn (7,7%). 

 Okres badania Ogółem  Miasta Wieś  Mężczyźni  Kobiety 
     bezrobotni  
   w tys.        
 2008..........I kw.  1361  63,1  36,9  51,5  48,5
 II kw.  1196  61,5  38,5  50,7  49,3
 III kw.  1132  62,3  37,7  46,8  53,2

 IV kw.

 1154  63,5  36,5  48,5  51,5
 2009..........I kw. b  1414  64,1  35,9  51,2  48,8
      stopa bezrobocia w %
 2008..........I kw  8,1  8,2  7,9  7,6  8,7
 II kw.  7,1  7,0  7,2  6,5  7,7
 III kw.  6,6  6,7  6,5  5,7  7,8
 IV kw.  6,7  6,9  6,4  6,0  7,6
 2009..........I kw a  8,3  8,5  7,8  7,7  8,9

 
Tabela I.: Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci i miejsca zamieszkania w kolejnych badaniach aktywności ekonomicznej ludności. b Dane wstępne. Źródło: BAEL

W I kwartale br. najwyższą stopę bezrobocia notowano w woj. świętokrzyskim (12,1%), dolnośląskim (10,4%) i podkarpackim (10,3%), natomiast najniższą – w woj. pomorskim (5,1%) oraz śląskim (6,5%). W ujęciu rocznym stopa bezrobocia wzrosła najbardziej w woj. podkarpackim (o 2,4 pkt proc.) i świętokrzyskim (o 2,3 pkt proc.), natomiast obniżyła się w największym stopniu w woj. pomorskim (o 2,0 pkt proc.).

W I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku bezrobocie najbardziej zwiększyło się wśród osób w wieku 25-34 lata – o 0,5 pkt proc. do 8,1%. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) stopa bezrobocia wyniosła 8,4% i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ze względu na poziom wykształcenia ludności stopa bezrobocia wzrosła w ujęciu rocznym w największym stopniu wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 2,4 pkt proc. do 11,9%), natomiast zmniejszyła się nieznacznie wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 0,1 pkt proc. do 9,1%).
 
Wśród bezrobotnych w I kwartale br. dominujący udział stanowiły osoby, które straciły pracę, a ich odsetek zwiększył się w skali roku (z 32,3% do 43,0%). Zmniejszył się udział osób powracających do pracy po przerwie (o 5,3 pkt proc. do 32,4%), osób podejmujących pracę po raz pierwszy (o 3,1 pkt proc. do 16,9%) oraz osób, które zrezygnowały z pracy (o 2,3 pkt proc. do 7,7%).

Udział osób długotrwale bezrobotnych (tzn. poszukujących pracy 13 miesięcy lub dłużej) w I kwartale br. ukształtował się na poziomie 24,9% (w analogicznym okresie ub. roku – 29,5%), natomiast przeciętny czas poszukiwania pracy skrócił się z 12,3 miesiąca w I kwartale ub. roku i wyniósł 10,8 miesiąca.

 
 
                                                                                            Opr.
Anna Wiśniewska

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009